Subject
From
Date
List
[Cfrg] How to brake bMAC-TS ?[Cfrg] How to brake bMAC-TS ?
Pascal Urien
2019-12-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/T5W-QyM-lJt60iyxDMNmF1zGygc
2816679
1871065
[Cfrg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-argon2-09[Cfrg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-argon2-09
Stephen Farrell
2019-12-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/i1ammnFqVxGydbSOTB37St0Pgoo
2815803
1870771
Re: [Cfrg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-argon2-09Re: [Cfrg] IRSG review of draft-irtf-cfrg-argon2-09
Colin Perkins
2019-12-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/5JvKGs91HEO3kXqbck5W6Itz1SQ
2816373
1870771
[Cfrg] PAKE Selection Process: Round 2, Stage 2[Cfrg] PAKE Selection Process: Round 2, Stage 2
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-12-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/j88r8N819bw88xCOyntuw_Ych-I
2814618
1870381
Re: [Cfrg] PAKE Selection Process: Round 2, Stage 2Re: [Cfrg] PAKE Selection Process: Round 2, Stage 2
Watson Ladd
2019-12-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/XasjO-Vz-lzbMRk8PtnN2OcRrV0
2814704
1870381
Re: [Cfrg] PAKE Selection Process: Round 2, Stage 2Re: [Cfrg] PAKE Selection Process: Round 2, Stage 2
Stanislav V. Smyshlyaev
2019-12-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/t8dOeScl_Mv86X454K_L5kJxoQM
2814711
1870381
[Cfrg] On h2c implementation[Cfrg] On h2c implementation
Watson Ladd
2019-12-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/KjfAJSC0iohJECzWOK6JXEcaXXM
2814254
1870269
Re: [Cfrg] On h2c implementationRe: [Cfrg] On h2c implementation
Riad S. Wahby
2019-12-07
cfrg
/arch/msg/cfrg/krKTRh0MOs_-JK69hqkoeWCpOHw
2814334
1870269
[Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic Signatures[Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic Signatures
John Mattsson
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/9yqTJuwxeSU3OCjbyyJqAJ-xTy0
2810648
1869003
Re: [Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic SignaturesRe: [Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic Signatures
Tony Arcieri
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/B_GExC9hV4ecW8aElfyWZurUtds
2810772
1869003
Re: [Cfrg] [saag] Recommendations Regarding Deterministic SignaturesRe: [Cfrg] [saag] Recommendations Regarding Deterministic Signatures
Benjamin Kaduk
2019-11-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/4QoDJpVRgNJ5KXxNW4A6eFqKBVc
2811157
1869003
Re: [Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic SignaturesRe: [Cfrg] Recommendations Regarding Deterministic Signatures
Akira Takahashi
2019-12-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/AlyB0m3oC3hed7YBVQkK21E2VJ0
2816561
1869003
[Cfrg] I-D Action: draft-hoffman-c2pq-06.txt[Cfrg] I-D Action: draft-hoffman-c2pq-06.txt
internet-drafts
2019-11-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/Qkmh8tuwKs0yHF5k1EgMuKatKL8
2810163
1868863
[Cfrg] Minutes for IETF 106 meeting uploaded[Cfrg] Minutes for IETF 106 meeting uploaded
Alexey Melnikov
2019-11-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/W2yWMzkCJY5eDGsJdCet4Xgrbnc
2810012
1868814
[Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02[Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02
John Mattsson
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/NYGZgGIOiGDvoTa52lfezxDh0fw
2809506
1868628
Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02
Richard Barnes
2019-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/oGM87Lqans7TOoNw4L6n_16NLSs
2810817
1868628
Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02
Stephen Farrell
2019-12-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/4FDsuIFCpr2tux-jfqdi_ZLMtuc
2811654
1868628
Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02Re: [Cfrg] Review of draft-irtf-cfrg-hpke-02
Salz, Rich
2019-12-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/rJTLwcv7O6WvLo0On5mZ4CYg46c
2811660
1868628
[Cfrg] Deoxys-II for AEAD[Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/-BqD0HFtL40hyWvJAxlklEjVwFY
2808981
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
denis bider
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/Vq6pej3RMNm6VT3IFhK3ybbboAA
2808996
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/AdkZEsWLiA-cJkcmrHdQ2T-fqaI
2808999
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/Y8BQ0hSYwD9Ik44aauFK3cLJQMA
2809009
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/eZsvVigYUl7Qh1vdLZLfq9BDZV0
2809005
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ld2Xr4RToiGUNs0np0D4JOI6qfY
2809004
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/J-AM21N7XCZx1sc5NgOSz1zWQk8
2809011
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/6JlzhfqFr2JRa6cVUD3qzNGj4bE
2809012
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Tony Arcieri
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/i92k-uw8Qgvi4NnRsZEJeLLKy1U
2809006
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/dX4Cyt4ALhwLzd_UlggeDyp_lKE
2809013
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Tony Arcieri
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/E2JJduvz8Qcqu3xA6ypebkuq1oI
2809015
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/sJjcQmY9kXwNnWxXD0joowH9ExI
2809018
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/oMDLta0FJjkUgrR_hNOM2jFosKI
2809019
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Tony Arcieri
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/Voxs-YTwnLKCrYhhR_LQjp87MtI
2809021
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Salz, Rich
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/WCnLX-emGRHZfz0KedpSndDdd6A
2809032
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/77ejR_vLXtAxMRgS4C7iAo_sYNM
2809014
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/IF9ohfY_CszL1Jw1AYILJdEIrKU
2809020
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/-36DudHTmM7WiHGnSVwkM3sCMmc
2809022
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Vasily
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/TuC8ZgbXgfXX1iUs8npLlHw438k
2809276
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Thomas Peyrin
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/YvCFmdFC0ctvwiTsd3odV4mrm24
2809346
1868478
Re: [Cfrg] Deoxys-II for AEADRe: [Cfrg] Deoxys-II for AEAD
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2019-11-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/jeQSWKURjkCHuPNHghV9kmBfDHE
2809451
1868478
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-09.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-09.txt
internet-drafts
2019-11-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/VioL8oekfuUzrEII02WQVfibe-A
2808908
1868447
9574 Messages