Subject
From
Date
List
[CFRG] RGLC on draft-irtf-cfrg-ristretto255-decaf448-03[CFRG] RGLC on draft-irtf-cfrg-ristretto255-decaf448-03
Alexey Melnikov
2022-05-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/oBN8tvhvtPXxKq-exBmMx1kqRz4/
3180996
2012514
[CFRG] cfrg - New Meeting Session Request for IETF 114[CFRG] cfrg - New Meeting Session Request for IETF 114
IETF Meeting Session Request Tool
2022-05-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/hnsu0nv5axBhhiuoM434dCdSBTk/
3180687
2012374
[CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) construct[CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) construct
Robert Moskowitz
2022-05-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/qpPQw_Fkh-lkWYIRQe_I6b2tWS8/
3179565
2011860
Re: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) constructRe: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) construct
Nimrod Aviram
2022-05-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/OSYhq34FW_FwGk-NIFLGTQHdFwU/
3179566
2011860
Re: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) constructRe: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) construct
John Mattsson
2022-05-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/tE1mUg7XooDKViPk5yQ_jseeWsM/
3179576
2011860
Re: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) constructRe: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) construct
Richard Barnes
2022-05-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/Y5q8W5spdPupVpbBefzA2OrPAQk/
3179577
2011860
Re: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) constructRe: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) construct
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2022-05-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/EKkmzB9MD2BcCIdc_zKa3sDoAuc/
3179579
2011860
Re: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) constructRe: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) construct
Dan Harkins
2022-05-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/ruFlMHkbCVSQ7zew8DgmJrppy2I/
3179613
2011860
Re: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) constructRe: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) construct
Robert Moskowitz
2022-05-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/07zuGA40P1w_ozlOPfn5aH-PJ9o/
3179619
2011860
Re: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) constructRe: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) construct
Samuel Neves
2022-05-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/858ZLDZZnp_Khrusi7ScGtmWkxM/
3179631
2011860
Re: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) constructRe: [CFRG] Reference for weakness in MAC=hash(key|msg) construct
Yann Droneaud
2022-05-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/ddnODGw7CqkNlA7JjQq4bbiLzS8/
3179934
2011860
[CFRG] Spencer Dawkins' No Objection on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14: (with COMMENT)[CFRG] Spencer Dawkins' No Objection on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14: (with COMMENT)
Spencer Dawkins via Datatracker
2022-05-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/JTYT65E4utADBgKuVU5PuGQck48/
3179451
2011816
[CFRG] Melinda Shore's Yes on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14[CFRG] Melinda Shore's Yes on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14
Melinda Shore via Datatracker
2022-05-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/pj-5IfcwnphWECDtpZUa6HOooqQ/
3178644
2011452
[CFRG] Brian Trammell's No Objection on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14[CFRG] Brian Trammell's No Objection on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14
Brian Trammell via Datatracker
2022-05-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/t6Q0UXF7VsNhGE7GUXjIRIoUQ28/
3178531
2011383
[CFRG] IRSG ballot issued: <draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14.txt> to Informational RFC[CFRG] IRSG ballot issued: <draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-14.txt> to Informational RFC
IESG Secretary
2022-05-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/nLD9oUzCnR3dV5ztUqKM-9slSF0/
3178497
2011360
[CFRG] Changes planned for the next VDAF draft[CFRG] Changes planned for the next VDAF draft
Christopher Patton
2022-05-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/Fvd_m64V9bC4VVJm2Zsuwr441mM/
3176016
2010268
Re: [CFRG] Changes planned for the next VDAF draftRe: [CFRG] Changes planned for the next VDAF draft
Christopher Patton
2022-05-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/ymoZuwJv_f4GfIBry6qyqvO12p0/
3177671
2010268
Re: [CFRG] Changes planned for the next VDAF draftRe: [CFRG] Changes planned for the next VDAF draft
Christopher Patton
2022-05-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/VS5scgy4qeeMK0sL8qnJFxoPgr4/
3179685
2010268
Re: [CFRG] Changes planned for the next VDAF draftRe: [CFRG] Changes planned for the next VDAF draft
Christopher Patton
2022-05-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/6kuvSP_2F6n5bUZJvgBK0q9yjQE/
3180590
2010268
Re: [CFRG] Changes planned for the next VDAF draftRe: [CFRG] Changes planned for the next VDAF draft
Christopher Patton
2022-05-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/RooaH9BFyV7L5NIbhBn8YTL2L8M/
3180935
2010268
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vdaf-00.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vdaf-00.txt
internet-drafts
2022-04-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/cXHCjRsPXmivLZKBd2Pbfffn2Ls/
3174717
2009701
[CFRG] a few minor comments on voprf and opaque drafts[CFRG] a few minor comments on voprf and opaque drafts
Gajcowski, Nicholas H
2022-04-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/P4F00i3DbQR2KkHQ0Sl2E-i-D2E/
3174144
2009454
[CFRG] The CFRG RG has placed draft-patton-cfrg-vdaf in state "Active RG Document"[CFRG] The CFRG RG has placed draft-patton-cfrg-vdaf in state "Active RG Document"
IETF Secretariat
2022-04-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/xh3lPtkiJbY5bBLmldb1w5-uL6g/
3173571
2009228
[CFRG] Psychic Signatures[CFRG] Psychic Signatures
Phillip Hallam-Baker
2022-04-20
cfrg
/arch/msg/cfrg/wlIuVws-pmccvbGbBrIBVBhN2GQ/
3172392
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Peter Gutmann
2022-04-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/qkV7aGifPtGL2e7TY-S3dhXt0m4/
3172556
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Eric Lagergren
2022-04-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/D848Xyn0dBkoQxyyTIp85dsH4Ks/
3172561
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Neil Madden
2022-04-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/2LpnI-MorJmuWb_EBaZ6lCnGZeA/
3172610
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
John Bradley
2022-04-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ek3ago2FoA51lcHXDelK7Dfn1FI/
3173139
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Peter Gutmann
2022-04-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/2d277TSaRX3kD2cmqIPa76K-kLs/
3172614
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Neil Madden
2022-04-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/8OULp4lTqivDDth1T7_FxzpFNxg/
3172615
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Phillip Hallam-Baker
2022-04-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/zroSRXD14hS4Cr3laUUG-zY-PEM/
3172786
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Paul Hoffman
2022-04-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/271VcYY6ATGxhRnRPd2RyeRwwm8/
3172798
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Salz, Rich
2022-04-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/hpckME3GzvVbcekri5XquOW26pM/
3172800
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2022-04-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/hTV9Ej36NDTL1KOi0K2qfrZFBxU/
3172835
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Yolan Romailler
2022-04-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/3OWB36QAYRj33pCwlRAGxUxpgQA/
3172854
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Ján Jančár
2022-04-21
cfrg
/arch/msg/cfrg/RMPbdRYUkxd2J2yo32fHUM5920w/
3172899
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
David Jacobson
2022-04-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/9IENUlbEKjFW__7w5uqM1n9Te7Y/
3172952
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Peter Gutmann
2022-04-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/r2LFe9jb9UNWnh6nJ-KrkrAy_Wk/
3173006
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Mehmet Adalier
2022-04-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/axV6gXramb-A_C2krHIxhlEf3Us/
3173108
2008692
Re: [CFRG] Psychic SignaturesRe: [CFRG] Psychic Signatures
Mike Hamburg
2022-04-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/cUXCCtxKv1nIo6SnqFYva68h41o/
3173117
2008692
670 Messages