Subject
From
Date
List
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-11.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-11.txt
internet-drafts
2021-04-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/k53blOYyy2zt8zptadGT_k44zMQ/
3021180
1948638
[CFRG] [Errata Verified] RFC8439 (6257)[CFRG] [Errata Verified] RFC8439 (6257)
RFC Errata System
2021-04-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/H8j95OY6u_px8syDWzE-sf1TGsY/
3020845
1948517
[CFRG] On the properties of sid in CPace[CFRG] On the properties of sid in CPace
Filippo Valsorda
2021-04-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/T-lCHjwAXfG17E4HZpu67eAlJNo/
3020195
1948281
Re: [CFRG] On the properties of sid in CPaceRe: [CFRG] On the properties of sid in CPace
Julia Hesse
2021-04-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/DqyLMq7S31bLQOV2-1Q8AHMb8Fg/
3020561
1948281
Re: [CFRG] On the properties of sid in CPaceRe: [CFRG] On the properties of sid in CPace
Filippo Valsorda
2021-04-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/cd1LveNKegiNIgZDWDmgKOofdsY/
3020734
1948281
Re: [CFRG] On the properties of sid in CPaceRe: [CFRG] On the properties of sid in CPace
Julia Hesse
2021-04-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/iFWZgbcUF1Zf5o9YAQYVkuYUY40/
3020803
1948281
Re: [CFRG] On the properties of sid in CPaceRe: [CFRG] On the properties of sid in CPace
Filippo Valsorda
2021-04-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/jpxAMT1SlNe7CxGSxNqWQS5d984/
3020839
1948281
Re: [CFRG] On the properties of sid in CPaceRe: [CFRG] On the properties of sid in CPace
Julia Hesse
2021-04-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/yC64fZzZYGlA6yM6v5v04S1c1rg/
3021724
1948281
Re: [CFRG] On the properties of sid in CPaceRe: [CFRG] On the properties of sid in CPace
Filippo Valsorda
2021-04-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/Jkvn7gRePIaI5TEEHq87Py_r2y0/
3021781
1948281
[CFRG] Comments on draft-irtf-cfrg-argon2-13.txt[CFRG] Comments on draft-irtf-cfrg-argon2-13.txt
steve
2021-04-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/fk_UMzR_uhXo-EbCBvRNTiN7RsA/
3020060
1948222
[CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves[CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Stanislav V. Smyshlyaev
2021-03-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/BUlETBV_coet3P2i-dn7eOBSf8w/
3011414
1944650
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-03-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/x2jOajUr7kUjos-vIjXp0Z9EDHo/
3011429
1944650
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Rene Struik
2021-03-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/TElM65vxoVWmfcyX_Y59vVpwi-A/
3011444
1944650
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Stanislav V. Smyshlyaev
2021-03-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/O2cIsSpR7GbeieUrWuUgR6jrE1s/
3011513
1944650
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Stanislav V. Smyshlyaev
2021-03-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/YUJu09r5KxigN5i3Zn4aUaV1-mg/
3011578
1944650
Re: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curvesRe: [CFRG] Second RGLC on draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves
Michael Scott
2021-03-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/QWaW0taxrjApOu_dg8RDj5qCHx4/
3011889
1944650
[CFRG] Call for adoption for draft-wood-cfrg-rsa-blind-signatures[CFRG] Call for adoption for draft-wood-cfrg-rsa-blind-signatures
Stanislav V. Smyshlyaev
2021-03-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/Przr4z4GMNzinjYcumnsbXeZeUA/
3011397
1944647
Re: [CFRG] Call for adoption for draft-wood-cfrg-rsa-blind-signaturesRe: [CFRG] Call for adoption for draft-wood-cfrg-rsa-blind-signatures
Steven Valdez
2021-03-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/0ZVMGHKGMVV6ZJWMq5uOo2yciHs/
3014267
1944647
Re: [CFRG] Call for adoption for draft-wood-cfrg-rsa-blind-signaturesRe: [CFRG] Call for adoption for draft-wood-cfrg-rsa-blind-signatures
Scott Hendrickson
2021-03-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/5iLIExCma5pQOyz65lIZzn3T6wY/
3016633
1944647
Re: [CFRG] Call for adoption for draft-wood-cfrg-rsa-blind-signaturesRe: [CFRG] Call for adoption for draft-wood-cfrg-rsa-blind-signatures
Tommy Pauly
2021-04-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/LKMp3WxRQSnfM2FZ_XaLtnlXPBw/
3021867
1944647
[CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEAD[CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEAD
John Mattsson
2021-03-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/iaD_VkbLOq9wGqAXOBldkuyTSos/
3009636
1943965
Re: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEADRe: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEAD
Adam Langley
2021-03-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/TiKxngfKzJh1Nh-hGbVw-zFUpLA/
3009648
1943965
Re: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEADRe: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEAD
John Mattsson
2021-03-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/-o4rX8JW7zWXzklOqSfBmut-9Kk/
3009749
1943965
Re: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEADRe: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEAD
Adam Langley
2021-03-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/UzTkPBaL4anPxcmPRYW8SG47zV0/
3010267
1943965
Re: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEADRe: [CFRG] AES-CTR + HMAC-SHA-256 AEAD
Nico Williams
2021-03-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/9x5X1pMFBNxWa83HULV-v7Ukmvg/
3010294
1943965
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-13.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-13.txt
internet-drafts
2021-03-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/3Vqm6mbKs_WE9-2JFRZdcLFxnM8/
3008671
1943631
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-13.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-13.txt
Loup Vaillant-David
2021-03-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/MZSlBY3oQw6HgGynJZRIjb7f6qI/
3008896
1943631
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-13.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-argon2-13.txt
Colin Perkins
2021-03-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/hBNWOFVzwRYKYODq6pXlRv7t8sc/
3009811
1943631
[CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms[CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Benjamin Kaduk
2021-03-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/w75TRZOl7HBUhG9MLxBEgmK0Nns/
3004675
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Peter Gutmann
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/Uj50n5Zkx-cByxWeje3I90lUfrg/
3004733
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
isis agora lovecruft
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/3g3RTmHkUVZ67McF7ahqvC394Us/
3004735
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Benjamin Kaduk
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/L-lxcuxvU4QGQ0f2Zn40GUV5Dco/
3004736
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Tao Effect
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/DuUNPjB5tOWXdJGamLY3g0PJ2i4/
3004794
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Jeff Burdges
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/Uf-82o4cTv6h7k3LNGiqfXqs7o0/
3004859
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
isis agora lovecruft
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/sn4mDBLe3E6vJpXue8u_N2PcrLY/
3005124
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Francois Grieu
2021-03-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/xNaKAiU2io0BLMrMCGtOccGJPHc/
3005310
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Watson Ladd
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/j5nXVb9p0RnDETPLX2EyA4Mmtqo/
3004960
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Thaddee Tyl
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/zU550HaRo7snGIh7j8g0XtS_9W8/
3005046
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/kgxEUuFfaQaJ69CVETteQFOSjsg/
3005065
1941987
Re: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithmsRe: [CFRG] factoring integers by CVP and SVP algorithms
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2021-03-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/1rg7BSXo41WM4lajql5lwnlnlig/
3005069
1941987
849 Messages