Re: [CFRG] [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10Re: [CFRG] [Cfrg] RGLC on draft-irtf-cfrg-hash-to-curve-10
Leonid Reyzin
2020-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/ft4Wr52R3Tp_cmxKfx5JS0ttLss/
2969035
1918170
Re: [CFRG] Review of draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Review of draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
Felix G√ľnther
2020-11-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/gz9CzG8ALuzROr1wbSPb3o5YfkM/
2968940
1926194
Re: [CFRG] Comment on [Cfrg] draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-04 second research group last callRe: [CFRG] Comment on [Cfrg] draft-irtf-cfrg-kangarootwelve-04 second research group last call
Christoph Dobraunig
2020-11-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/3l9VaaQ4n7oNEgpQWt5MkdVCkq0/
2968235
1927368
Re: [CFRG] ORPF patent and prior artRe: [CFRG] ORPF patent and prior art
Hugo Krawczyk
2020-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/dmFyPswf6twHTP7JWGxLzvKyhzs/
2967943
1927169
[CFRG] ORPF patent and prior art[CFRG] ORPF patent and prior art
Fraser Tweedale
2020-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/4Fz2zTIiKsg1DfPbI_TOrNMfkjE/
2967746
1927169
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-spake2-15.txt
internet-drafts
2020-11-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/7amfx6j6msBcCf2CgF6aL9Tc3S4/
2967714
1927153
Re: [CFRG] Review of draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Review of draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
John Mattsson
2020-11-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/Mf1MeM_NyRZVNlrRS9SvA8aioS0/
2967427
1926194
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
Gilles VAN ASSCHE
2020-11-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/QMvG7ZutwLiZLcBJ8PmMKtIjTxE/
2966078
1925581
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
rsw@jfet.org
2020-11-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/ekAEsA2ZNBa_MywLm5Vj8MPW5Gg/
2965611
1925581
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
Dang, Quynh H. (Fed)
2020-11-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/yMfkby1elonwaOZuePvN9YDLu7Q/
2965602
1925581
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
rsw
2020-11-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/6ZqdKDUQyHuPc2rdreKEs2pBJ98/
2965595
1925581
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-08.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-08.txt
internet-drafts
2020-11-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/PHqGI3N4lxQ2_Ej2ZeHUCigL590/
2965592
1926380
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
Gilles VAN ASSCHE
2020-11-18
cfrg
/arch/msg/cfrg/LevFxAcHTEblJyKcVOw10DdjBzI/
2965392
1925581
[CFRG] Review of draft-irtf-cfrg-aead-limits-01[CFRG] Review of draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
John Mattsson
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/x_M_WDJGqcJNvoqILDf4-75Mxqg/
2965109
1926194
Re: [CFRG] AEAD limitsRe: [CFRG] AEAD limits
John Mattsson
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/FeneGLXWK1Wj-Q10NeB5DZO8oRM/
2964952
1926060
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
Stephen Farrell
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/Q8omqO8IDLDPUCcYwnFi5cvJXZQ/
2964809
1925865
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
Martin Thomson
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/kiGd-y1hpAz59riuHKs33IdF7C0/
2964724
1925865
Re: [CFRG] AEAD limitsRe: [CFRG] AEAD limits
Dmitry Belyavsky
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/gT5gJIjZswOel2QZD9sFrpgO334/
2964680
1926060
Re: [CFRG] AEAD limitsRe: [CFRG] AEAD limits
John Mattsson
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/L6Gv7UjIJzga607ci21mnNSDaC0/
2964659
1926060
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
John Mattsson
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/n8TTU4_u1xUQXQigSw6zmZK7WRc/
2964653
1925865
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
John Mattsson
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/meehLGpOIRe1irWQ2nzgHDq84b8/
2964651
1925865
[CFRG] AEAD limits[CFRG] AEAD limits
Yoav Nir
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/GC_MZiIxR9amDU0BG-21uJsUIRc/
2964583
1926060
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
Stephen Farrell
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/1eAAoVfGa6u3jcyG26SPs39VZcI/
2964365
1925865
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
Eric Rescorla
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/J88GfrIoDj5AUiHX_sz3xRpBItI/
2964362
1925865
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
Stephen Farrell
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/VWtWQI66ITqWy6jidEvb5dK98ys/
2964358
1925865
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
Eric Rescorla
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/RNW7oVCxwNNoJuPwodIOEl2wJjk/
2964353
1925865
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
Stephen Farrell
2020-11-17
cfrg
/arch/msg/cfrg/M0XvZhLpb1CKgqxxuU_qFOhN8ZE/
2964346
1925865
Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01Re: [CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
Martin Thomson
2020-11-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/oFDkc7mJgPLKwC-qx4PgF27OhJQ/
2964296
1925865
[CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01[CFRG] Comment on draft-irtf-cfrg-aead-limits-01
John Mattsson
2020-11-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/WmKKMzSlmgyILDdBcqGGvf4o29w/
2964035
1925865
[CFRG] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-09.txt[CFRG] Fwd: I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-09.txt
Yumi Sakemi
2020-11-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/NNpHIWGOvsSBd22gg7Ve10zDhT4/
2964027
1925863
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-09.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-09.txt
internet-drafts
2020-11-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZyyFFYNNnPLfHrEUmpu-kphse1U/
2964025
1925863
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
Ruggero SUSELLA
2020-11-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/H84E4xGlQTsPKmWjSG6AVMqcYbE/
2963911
1925581
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
Jonathan Hammell
2020-11-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/2E9wCBTL0tJ6hjC54usU-v8GIFs/
2963785
1925581
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
John Mattsson
2020-11-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/eyx6PqzCvDh_R1I0xmeMkvMEeZk/
2963423
1925581
Re: [CFRG] Extract-and-expand with KMACRe: [CFRG] Extract-and-expand with KMAC
Ilari Liusvaara
2020-11-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/v9RecLMOB2Vh52SwKPNgTA4Lvx4/
2963411
1925581
[CFRG] Extract-and-expand with KMAC[CFRG] Extract-and-expand with KMAC
John Mattsson
2020-11-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/kJUSJQZYC2Z0hX-ed1rILALqh5s/
2963381
1925581
Re: [CFRG] [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-08.txtRe: [CFRG] [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-08.txt
Yumi Sakemi
2020-11-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/MVDYsylq8VE9p-UqbYQ_nLdxW_8/
2962527
1915810
Re: [CFRG] [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-08.txtRe: [CFRG] [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-08.txt
Rene Struik
2020-11-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/WoYI0m3Q-xrminEsmjQRUWVfqzc/
2962465
1915810
Re: [CFRG] [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-08.txtRe: [CFRG] [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-08.txt
Rene Struik
2020-11-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/kAQwgiKejMby4aYONkQzt0ZiOOU/
2962386
1915810
Re: [CFRG] [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-08.txtRe: [CFRG] [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-pairing-friendly-curves-08.txt
Yumi Sakemi
2020-11-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/nWU7KzXmQkTLTFuVK336h7RkQsI/
2961454
1915810
10364 Messages