[CFRG] PSS[CFRG] PSS
Jeff Burdges
2022-08-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/WgXAntLYWYznK9n_WabOp3FPu1s/
3211021
2024743
Re: [CFRG] An update on Web Crypto, and adopting CFRG curvesRe: [CFRG] An update on Web Crypto, and adopting CFRG curves
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2022-08-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/JucPsJc6J1gkFnpxl8h4Syf42P4/
3210421
2024508
[CFRG] An update on Web Crypto, and adopting CFRG curves[CFRG] An update on Web Crypto, and adopting CFRG curves
Daniel Huigens
2022-08-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/wbBD1e8e6hGCV_ZGFe9CpW3Cnic/
3210419
2024508
Re: [CFRG] draft-irtf-cfrg-vrf RSA-FDH-VRF missing test vectorsRe: [CFRG] draft-irtf-cfrg-vrf RSA-FDH-VRF missing test vectors
Leonid Reyzin
2022-08-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/izPuHx0lvEC2dQ5ma6Wk9ClkYXA/
3210138
2023897
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-15.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-vrf-15.txt
internet-drafts
2022-08-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/gPPksxFU913fPiiXBJn_qsLVHbQ/
3210130
2024407
Re: [CFRG] Combinitorics probabilitiesRe: [CFRG] Combinitorics probabilities
Robert Moskowitz
2022-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/Ap2FY2nW8U7VdCWQMEtvUl8SvA4/
3209769
2024274
Re: [CFRG] Combinitorics probabilitiesRe: [CFRG] Combinitorics probabilities
David Jacobson
2022-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/xDmi_k1Ji_I0EKGHitZlfxGCD4I/
3209768
2024274
Re: [CFRG] Combinitorics probabilitiesRe: [CFRG] Combinitorics probabilities
Dan Collins
2022-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/IcdNfpoje7xcVBbJEaDFBk2lSZs/
3209763
2024274
Re: [CFRG] Combinitorics probabilitiesRe: [CFRG] Combinitorics probabilities
Robert Moskowitz
2022-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/MScdWR8-nvGUBIMmMsVui9B4_Rw/
3209758
2024274
Re: [CFRG] Combinitorics probabilitiesRe: [CFRG] Combinitorics probabilities
David Jacobson
2022-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/C_Vxk0IR1WHLM24Qy4solnJKnow/
3209751
2024274
Re: [CFRG] Combinitorics probabilitiesRe: [CFRG] Combinitorics probabilities
Robert Moskowitz
2022-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/D0h-UI6tX22KKDGCfE0khxgE8xQ/
3209750
2024274
Re: [CFRG] Combinitorics probabilitiesRe: [CFRG] Combinitorics probabilities
Robert Moskowitz
2022-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/J37J9FdGAhV7e3WUI5azxDYiN9o/
3209737
2024274
Re: [CFRG] Combinitorics probabilitiesRe: [CFRG] Combinitorics probabilities
Robert Moskowitz
2022-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/UZZ0jKL2XvE8YSe1Lb5LTJZoK9k/
3209735
2024274
Re: [CFRG] Combinitorics probabilitiesRe: [CFRG] Combinitorics probabilities
Dan Brown
2022-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/wLxdXOGod2ceKc1J_7PfRQr50rE/
3209729
2024274
Re: [CFRG] Combinitorics probabilitiesRe: [CFRG] Combinitorics probabilities
Taylor R Campbell
2022-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/9aUroHsPIW5x511EbE3rmsMkK4o/
3209726
2024274
[CFRG] Combinitorics probabilities[CFRG] Combinitorics probabilities
Robert Moskowitz
2022-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/-dSNwntIafmejxe09Z_eWmMMqGk/
3209720
2024274
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-det-sigs-with-noise-00.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-det-sigs-with-noise-00.txt
internet-drafts
2022-08-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/9VEpOke6HXuJoQnCpuAXFJ48jM4/
3209540
2024220
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-04.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-rsa-blind-signatures-04.txt
internet-drafts
2022-08-06
cfrg
/arch/msg/cfrg/kynz2rhxUVH-g9LYTnI6nN4R9Qw/
3209240
2024065
Re: [CFRG] [EXTERNAL] Re: Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] [EXTERNAL] Re: Kyber 'interactive key agreement'?
Mike Ounsworth
2022-08-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/BjNuC32iu7y3DLgRMVlBeXD5mSE/
3209075
2023640
Re: [CFRG] [EXTERNAL] Re: Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] [EXTERNAL] Re: Kyber 'interactive key agreement'?
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2022-08-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/nY5Dj1y8I_mw-RZxykuLE6a5qws/
3209069
2023640
Re: [CFRG] [EXTERNAL] Re: Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] [EXTERNAL] Re: Kyber 'interactive key agreement'?
Tim Hollebeek
2022-08-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/MejKROhilFzyb1czZetmo0MaFC4/
3209047
2023640
Re: [CFRG] [EXTERNAL] Re: Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] [EXTERNAL] Re: Kyber 'interactive key agreement'?
Mike Ounsworth
2022-08-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/gAJKeELMFqRa3NxhjckOaNP1EX4/
3209034
2023640
Re: [CFRG] Second Call for adoption for draft-mattsson-cfrg-det-sigs-with-noiseRe: [CFRG] Second Call for adoption for draft-mattsson-cfrg-det-sigs-with-noise
Alexey Melnikov
2022-08-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/dk-Nxfv_qefaayU6xFsi_4t-3jA/
3209018
2007267
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2022-08-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/T5caBy0jI9EXM_I0RqwAgeO9Lek/
3209004
2023640
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
Tim Hollebeek
2022-08-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/rGRUjHh6gI_bFsJ2axtlXv8--Lk/
3208999
2023640
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2022-08-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/yvzhKdANteSxjunCSeVn1r8ZbJ8/
3208998
2023640
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aegis-aead-00.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aegis-aead-00.txt
internet-drafts
2022-08-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/ugZV6Evr7X4dX1fs3ut1iJoP7V0/
3208916
2023967
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
Thom Wiggers
2022-08-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/dU8SSdU51A7aeOTZkUsbwasYv3g/
3208882
2023640
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
Ilari Liusvaara
2022-08-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/HLhn3pXEIcg69KvxOFKI8clIxQo/
3208871
2023640
Re: [CFRG] Call for adoption for draft-denis-aegis-aeadRe: [CFRG] Call for adoption for draft-denis-aegis-aead
Stanislav V. Smyshlyaev
2022-08-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/WwOP4u6K-BJbKoW6VAE2t3kO_4c/
3208849
2019416
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
Mike Ounsworth
2022-08-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/rDHSs5G48ISNJ-PofigChsGOTQc/
3208729
2023640
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2022-08-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/IT8scR4At7xA6UYFD3qsGjstyI8/
3208728
2023640
Re: [CFRG] draft-irtf-cfrg-vrf RSA-FDH-VRF missing test vectorsRe: [CFRG] draft-irtf-cfrg-vrf RSA-FDH-VRF missing test vectors
Leonid Reyzin
2022-08-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/XqAI3ADIBVPm8kj2i6ZXCiS5vDs/
3208699
2023897
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
Phillip Hallam-Baker
2022-08-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/xnVhwexEn_INdAmF4fIcotfA7sk/
3208691
2023640
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
Jeff Burdges
2022-08-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/t7RQHxu2dzGN4aPCI3YdgsztdqY/
3208658
2023640
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
Phillip Hallam-Baker
2022-08-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/7a00B5ha99r1Xxykg_RiJ7C6bms/
3208600
2023640
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
John Mattsson
2022-08-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/gnsePpM7qK3ifLUhWJsy0a13INU/
3208023
2023640
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
Andreas Hülsing
2022-08-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/Sm7JPk6iUK_oR8WILT5Cfd-eMiA/
3208005
2023640
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
John Mattsson
2022-08-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/4BHi-I7cG0Jky-CPbARHP5JPCJY/
3207988
2023640
Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?Re: [CFRG] Kyber 'interactive key agreement'?
Thom Wiggers
2022-08-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/rG2ReOSbnXoDLXyfHIPY_XgymOI/
3207819
2023640
11542 Messages