Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
bert hubert
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/MhCj0X38DQYM1EwHo1d_jD491vI
2592358
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Dave Lawrence
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/oYuX9BSjtZ7RvXvd1o1taISMqRo
2592351
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Patrick McManus
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/02snyi_4WOTPo5zzXINDIu7ED64
2592350
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Ólafur Guðmundsson
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/sHZAq1mHjffwpdmyS5BID15sjoY
2592341
1788544
[Doh] Are we missing an architecture? (was Re: DNS Camel thoughts: TC and message size)[Doh] Are we missing an architecture? (was Re: DNS Camel thoughts: TC and message size)
Andrew Sullivan
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/oM5NPzFxTyAosR8qFcTd6AJklqQ
2592309
1788544
Re: [Doh] special meta QTYPEsRe: [Doh] special meta QTYPEs
Tony Finch
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/vidQMShB2CPeziyvr35tsMuSF2o
2592219
1788571
Re: [Doh] special meta QTYPEsRe: [Doh] special meta QTYPEs
Martin Thomson
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/Htdytooy3rLdBk95-zsoQTvXruA
2592217
1788571
Re: [Doh] special meta QTYPEsRe: [Doh] special meta QTYPEs
Tony Finch
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/nRS3D0b-m_tAHptkonFT0QdtT0c
2592207
1788571
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Tony Finch
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/khvWsrqZTHvQZMtyo0kTvhKoIsg
2592195
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Martin Thomson
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/JkzqdRjc_nydTo2iQasCHJNXTPw
2592189
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Mark Nottingham
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/sPZZ4BBqz_JcLAcg5PU4Q0xyiFM
2592183
1788544
[Doh] DNS Camel thoughts: TC and message size[Doh] DNS Camel thoughts: TC and message size
Patrick McManus
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/RzkRt8DzAjzGrsj_qE9_qqHLmkQ
2592180
1788544
Re: [Doh] terminology: "DNS API"Re: [Doh] terminology: "DNS API"
Sara Dickinson
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/ePGfBPtZKOzjB2fzZnvno_fws6k
2592175
1788573
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Mateusz Jończyk
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/SokVOFWXHY8Dq07Kb31AK-qXXYA
2592156
1788544
[Doh] AXFR as several messages Re: [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size[Doh] AXFR as several messages Re: [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
bert hubert
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/QbymPhtgqP0eglK_kBwqQ9Nm0jU
2592152
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
John Dickinson
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/erJbaQO98rfZ9MiCDMWS9W_u5rM
2592151
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Ray Bellis
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/GB4V4twti27HPhn6b6A_f4JTyi0
2592150
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Mukund Sivaraman
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/z8NIePtMePdVgG56lGl9TMpfm1Q
2592149
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Mukund Sivaraman
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/xzkZ28H1S9T-WvmgOqDiIHpYLrw
2592143
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Patrick McManus
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/BUqMBpr47AsCsfKzsrTVNeNF1QA
2592128
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Dave Lawrence
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/wHNa-xxlF3DM99kexUFWp7bB3OM
2592073
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Dave Lawrence
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/X6ECKDGuuNd8Vc6C8aCS8JbtlMA
2592072
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Robert Edmonds
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/0lXIa-r4rM4B0kowP20unqaHQHA
2592070
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Dave Lawrence
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/skAtCcYL_973j6fRt6U7cyA5GEY
2592065
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Dave Lawrence
2018-06-08
doh
/arch/msg/doh/Cu7hsAC5m-B10A_ezWu_--Hla7E
2592061
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
bert hubert
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/QltumTQMzVWNeJvXWhKp2B6pWLE
2592001
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Andrew Sullivan
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/mLZESyAxZDE4suQvEp2B6luYEg0
2591998
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Patrick McManus
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/45uxiVV6DbqqkAXXBzMAqdNRqp8
2591990
1788544
Re: [Doh] [Ext] a tad confused on response sizesRe: [Doh] [Ext] a tad confused on response sizes
Ray Bellis
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/IFq6Fy3jdpJ-q9kZ14ZHgpohyP0
2591985
1788317
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Ray Bellis
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/oQV_I5zKoun5xL8YsoqujOdW0TI
2591977
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Ray Bellis
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/m4kqAKex4WL_vX9ATz3R3db9b3M
2591976
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Dave Lawrence
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/RTuWmi-lAUcjmoZIuhxbbgVggPg
2591902
1788544
Re: [Doh] special meta QTYPEsRe: [Doh] special meta QTYPEs
Dave Lawrence
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/57jBfOqLxSLZW75SJXuYBX7MKxE
2591892
1788571
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Dave Lawrence
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/QsDZV8khi--BuIPnHEjWx_cKhjo
2591887
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Patrick McManus
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/-dDMctFB1yWop2H2l4cx7dp9Dqw
2591810
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Paul Hoffman
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/FXp7N1KWTdwTtAX9w-_lWGWsMio
2591796
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Tony Finch
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/2_l2eLuv3BkaC5xcxY4J2KDUvrY
2591794
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Paul Hoffman
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/27JgZ3g0g2_cGR_uMjLosEsWY3U
2591788
1788544
Re: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message sizeRe: [Doh] [Ext] DNS Camel thoughts: TC and message size
Martin J. Dürst
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/hPfmJU339-FSTgEWIYRHICKC968
2591753
1788544
Re: [Doh] special meta QTYPEsRe: [Doh] special meta QTYPEs
Tony Finch
2018-06-07
doh
/arch/msg/doh/kPtS_eSuMdImNwtcH9m-VFVytRM
2591727
1788571
1799 Messages