Subject
From
Date
List
JPEG-XL as Content-Encoding?JPEG-XL as Content-Encoding?
Yoav Weiss
2020-08-20
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/2fr-dgDi78pqxlEAm-x3FEHQtxA/
2921881
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Willy Tarreau
2020-08-20
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/xJgPPLhN-Vb-oMIfCTX7eVG3YxA/
2921910
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Dmitri Tikhonov
2020-08-20
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/hPI8jkBXZiqOddQ4aBBz-5kAt5w/
2922025
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Yoav Weiss
2020-08-20
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/gkbIZDu8JmilJ_vhs4-n5WlhagI/
2922101
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Poul-Henning Kamp
2020-08-20
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/g7I9cU8NikQyU4jTCEv3cjJLdq8/
2922131
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Sergey Ponomarev
2020-08-20
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/tl2uTv8jxfc4ETUsJll9GyH8cq0/
2922162
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Alex Deymo
2020-08-21
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/aNJPYdudFp_ulS2JTsZMrS_TTWU/
2922285
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Julian Reschke
2020-08-21
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/aHA7t8_xnxqKiWp9mWIiRPj4E_k/
2922290
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Alex Deymo
2020-08-21
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/Ut95_Mj7afglLRgKjcgTf3KyeTU/
2922346
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Willy Tarreau
2020-08-21
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/h3PXLLd7YPtBdTKdpdOlUw_tGT4/
2922517
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Alex Deymo
2020-08-21
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/6ZLKeEXU5AIZC0d1_QUlTSNqpMo/
2922524
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Tim Bray
2020-08-21
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/KHH2D9aIpp7LGC8Yv16RTMBaL3k/
2922527
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Poul-Henning Kamp
2020-08-23
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/h4YR6UV__vA2fZdCmQxox0SdRW4/
2922731
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Yoav Weiss
2020-08-20
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/iZCe1013CRvfRmoxmo2sUJKLBDA/
2922102
1910094
Re: JPEG-XL as Content-Encoding?Re: JPEG-XL as Content-Encoding?
Mark Nottingham
2020-08-24
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/8vw7DLtdRgSxbDu275gKage7rJ8/
2922747
1910094
Digests: deprecating parameters?Digests: deprecating parameters?
Lucas Pardue
2020-08-18
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/8LXIddobi8NyqJ9RYj_pm52aB1g/
2920547
1909734
Re: Digests: deprecating parameters?Re: Digests: deprecating parameters?
Amos Jeffries
2020-08-18
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/BuV5ojrst2kczDf0noPdB-fVW5s/
2920587
1909734
Re: Digests: deprecating parameters?Re: Digests: deprecating parameters?
Lucas Pardue
2020-08-18
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/Qgv1JJX9-_LQ3OrmJwE5Ivs2dwQ/
2920607
1909734
Re: Digests: deprecating parameters?Re: Digests: deprecating parameters?
Julian Reschke
2020-08-18
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/rZhvMvdBBxo4QoxACtJ8jq5llVw/
2920619
1909734
Re: Digests: deprecating parameters?Re: Digests: deprecating parameters?
Roberto Polli
2020-08-18
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/z4EVoDGveyiRr0dGVMLfs6V0X9w/
2920676
1909734
Re: Digests: deprecating parameters?Re: Digests: deprecating parameters?
Poul-Henning Kamp
2020-08-18
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/SVUU3GQ2Eahe2-9fcv80ZjTPq0E/
2920686
1909734
Re: Digests: deprecating parameters?Re: Digests: deprecating parameters?
Roberto Polli
2020-08-18
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/bwdBp1Jgx6rDfm3p6FgOxwyLcXc/
2920697
1909734
Re: Digests: deprecating parameters?Re: Digests: deprecating parameters?
Poul-Henning Kamp
2020-08-18
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/Y5pJrMhveM15_e7CpQbKVaxxMoM/
2920713
1909734
Re: Digests: deprecating parameters?Re: Digests: deprecating parameters?
Roberto Polli
2020-08-18
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/OtSbSMRx91QU6glWSl91BIUlosE/
2920723
1909734
Re: Digests: deprecating parameters?Re: Digests: deprecating parameters?
Roberto Polli
2020-08-26
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/kfw4Tbne65hfhhnmm-9Gg_Hyf9s/
2923792
1909734
Re: Digests: deprecating parameters?Re: Digests: deprecating parameters?
Roberto Polli
2020-10-07
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/H8N9_xUiJ3B-OqZ-QKWYVdDQfX8/
2939489
1909734
Digest headers and structured-fieldsDigest headers and structured-fields
Roberto Polli
2020-08-17
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/-d714brL56nsfWBCq6bsCWt-x2g/
2920042
1909558
Weekly github digest (HTTP Activity Summary)Weekly github digest (HTTP Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2020-08-16
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/vphiGzPWyw9nGa3mb4CQN3dILCU/
2919765
1909463
I-D Action: draft-ietf-httpbis-cache-header-05.txtI-D Action: draft-ietf-httpbis-cache-header-05.txt
internet-drafts
2020-08-12
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/8By5ePRFxyyf3Z3EmsOqmlz-tI4/
2918073
1908866
I-D Action: draft-ietf-httpbis-proxy-status-02.txtI-D Action: draft-ietf-httpbis-proxy-status-02.txt
internet-drafts
2020-08-12
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/P2OSqdz2arZQ5URkTNlKI9xtrWE/
2918068
1908864
Weekly github digest (HTTP Activity Summary)Weekly github digest (HTTP Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2020-08-09
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/T_mSI01LhXYX42vqbTbXcG-d_G0/
2916844
1908464
Starting to implement Cache-StatusStarting to implement Cache-Status
Mark Nottingham
2020-08-06
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/2GzLtMlx3YCTGsVBwU6OLVpHVoc/
2916085
1908200
I-D Action: draft-ietf-httpbis-cache-header-04.txtI-D Action: draft-ietf-httpbis-cache-header-04.txt
internet-drafts
2020-08-05
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/KiNn-ARH-zN3JSq6IRtH8saUVeA/
2915620
1908040
Weekly github digest (HTTP Activity Summary)Weekly github digest (HTTP Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2020-08-02
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/CRonMw4H4Nmbb90A-2gnOoZZ6zo/
2914528
1907676
Upgrade, hmmm...Upgrade, hmmm...
Eric J Bowman
2020-07-31
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/V7jG8IDuFoZm_K1gp8ZFddKv13c/
2914300
1907575
Re: Upgrade, hmmm...Re: Upgrade, hmmm...
Nick Harper
2020-08-01
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/NPv4YNynwxvJ3tQCjG0gDeOJMz8/
2914301
1907575
Re: Upgrade, hmmm...Re: Upgrade, hmmm...
Eric J Bowman
2020-08-01
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/9xJOgEPXYXeJFscPlozj3tQz5jY/
2914309
1907575
Re: Upgrade, hmmm...Re: Upgrade, hmmm...
Nick Harper
2020-08-01
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/7tfY7-kFho0R2Pibwxtm-5y09Vs/
2914310
1907575
Re: Upgrade, hmmm...Re: Upgrade, hmmm...
Eric J Bowman
2020-08-01
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/J4r7bulPw6-tSkUgYuji1czvqAI/
2914313
1907575
Re: Upgrade, hmmm...Re: Upgrade, hmmm...
Eric J Bowman
2020-08-01
httpbisa
/arch/msg/httpbisa/2VRAgoHlBmP0d3312_nRi9x2ZsU/
2914314
1907575
34346 Messages