[tsvwg] IETF 119 draft agenda uploaded, call for items[tsvwg] IETF 119 draft agenda uploaded, call for items
Marten Seemann
2024-02-29
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/curL0IgsenzuLqFsx4bHHTPzMAg/
3430425
2121071
[tsvwg] Testing draft-ietf-tsvwg-nqb on Comcast[tsvwg] Testing draft-ietf-tsvwg-nqb on Comcast
Livingood, Jason
2024-02-28
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/OpVexFof3M55XrVuxkAkl7nYbok/
3429940
2120823
[tsvwg] Weekly github digest (TSV Working Group GitHub Activity Summary)[tsvwg] Weekly github digest (TSV Working Group GitHub Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2024-02-25
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/-6gbd_npmxBGgifm2rGHdDqHMiY/
3428235
2120027
[tsvwg] tsvwg - Requested sessions have been scheduled for IETF 119[tsvwg] tsvwg - Requested sessions have been scheduled for IETF 119
"IETF Secretariat"
2024-02-23
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/CCzr7h9P3RLArj1VwTHk_wwOpA0/
3427798
2119776
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Gorry Fairhurst
2024-02-23
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/tdRn8UQQ60PZMkEO6_IgNOpAQiQ/
3427337
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Sebastian Moeller
2024-02-23
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/R_wcpR4cFacIx3Ssoyk8q8H8qAw/
3427330
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Tom Herbert
2024-02-23
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/UEyZzvI3qie8e8t-ktDEX5eOxXU/
3427272
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Sebastian Moeller
2024-02-22
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/6Wg96-wRFwbKXswwcmjvQL4zkKY/
3426876
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Tom Herbert
2024-02-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/v74E5eNOMsC0iK10aDcPqb3T10A/
3426597
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Jai Kumar
2024-02-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ForE8ocUdIlagKdSgYjN-F9SV1w/
3426496
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Sebastian Moeller
2024-02-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/aNMdBt9npHDbdfZXwf0RrPF3Ly8/
3426282
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Jai Kumar
2024-02-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/Vno-3Mh-5PYtN-Qp1QOvstkLLNU/
3426262
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Tom Herbert
2024-02-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/KoKW1toL5sj0AJCd9zQYMVwEWdM/
3426251
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Jai Kumar
2024-02-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/yNqpUBwLUnCmAQZxSZfnyvDTzRY/
3426244
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Tom Herbert
2024-02-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/o4AD2qm69ictSLGbrCF4HWj1zRc/
3426210
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Jai Kumar
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/15zlHL2T4i8lIcywBSUKdYeQp_k/
3426166
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Tom Herbert
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/nQ2TbFYgCeZDiobITZA0KNg5c3E/
3426155
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Jai Kumar
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/fulDty4zeYPoNN2S4i6oh9LNwRQ/
3426124
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Sebastian Moeller
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/nmnAGGPM2zWaKqdoGAP-9ZEehXg/
3426110
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Tom Herbert
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/K-TmFNLkRilicf9SaKxWe6B4Zy0/
3426106
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Christian Huitema
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/hv_9A-xmzVW8FKriNKV8Gnczefs/
3426102
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Jai Kumar
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/yPYWIfvt_U5RbqsWHL4--bNoY-Q/
3426087
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Sebastian Moeller
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/NyfgQvgHSXRxhRdYX5TZ_DPT0F4/
3426065
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Tom Herbert
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/PlZWdC4hAmKDDv3OZ8LIidHLeYc/
3426057
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Sebastian Moeller
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/3y8Mu7hbdDjbBVkJjxe4uA5QsUs/
3426054
2083644
Re: [tsvwg] [ippm] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [ippm] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Sebastian Moeller
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/Mw7FGHRHo2yfGe4Zddj-1PMmpJ8/
3426048
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Tom Herbert
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/NWPtzK9Swp7Nu6bOG8OLcNb3i8I/
3425999
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Sebastian Moeller
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/rAkO1uZDswSOwVeQIMeacbz5wVs/
3425947
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Tom Herbert
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/5GcVT_Fcv8rMftXuM1m4ZdmPFUA/
3425911
2083644
[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-sctp-zero-checksum-08.txt[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-sctp-zero-checksum-08.txt
internet-drafts
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/spJkqyLKG2gDlZGkpuB8_1aQ-SU/
3425794
2118825
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Sebastian Moeller
2024-02-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/bE25jENr1OU0_5u3pxuGv5xjEQk/
3425663
2083644
[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-sctp-zero-checksum-07.txt[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-sctp-zero-checksum-07.txt
internet-drafts
2024-02-19
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/UWBQKmep8f9YEA2-Pp6_SFQwFHA/
3425479
2118665
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Tom Herbert
2024-02-19
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/GOy9jKSyBx-XtyysuNHgAxrItA8/
3425439
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Sebastian Moeller
2024-02-19
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/u1wsnEk2EZthLRv4WmHeJCtsUzw/
3425420
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Tom Herbert
2024-02-19
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/jnt8YGONo5B-7RfLU-85FcybocA/
3425369
2083644
[tsvwg] WGLC to publish draft-ietf-tsvwg-multipath-dccp-13 as PS will close 5th March 2024[tsvwg] WGLC to publish draft-ietf-tsvwg-multipath-dccp-13 as PS will close 5th March 2024
Gorry Fairhurst
2024-02-19
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/U6XBmppOoR_hu5e9CONXRtnkoYA/
3425294
2118570
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Sebastian Moeller
2024-02-19
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ea4I8SvkoIiqDIL4aXu5-c_xa0Y/
3425202
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Tom Herbert
2024-02-18
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/SRBAaHycTu8dmZlI6viBDzIyIDk/
3425065
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Jai Kumar
2024-02-18
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/X5e6t-4Lxrw18CmjBJRTEV3A8I4/
3425054
2083644
Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)Re: [tsvwg] [iccrg] New Internet Draft: Congestion Signaling (CSIG)
Tom Herbert
2024-02-18
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/yRD0wfEriX1FJB48qBlhEg6gGGQ/
3425051
2083644
24529 Messages