[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-v3c-06.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-v3c-06.txt
internet-drafts
2024-04-12
avt
/arch/msg/avt/YaLuE83NLE4O7EFyvuheZ8wru0Y/
3448861
2129377
Re: [AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txtRe: [AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txt
Paul Kyzivat
2024-04-11
avt
/arch/msg/avt/MdSGYyiMSRFQrRiwRBx5PwxTpqI/
3448506
2127394
Re: [AVTCORE] RFC 8888 clarification: What does "active" mean?Re: [AVTCORE] RFC 8888 clarification: What does "active" mean?
Zaheduzzaman Sarker
2024-04-11
avt
/arch/msg/avt/bsmUkA9LkO72YMPr8pitBL6GQys/
3448417
2128902
Re: [AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txtRe: [AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txt
Magnus Westerlund
2024-04-11
avt
/arch/msg/avt/LfYLW2L9iXFA3aHMGFqUFEafPRk/
3448411
2127394
Re: [AVTCORE] Call for Adoption (CfA) of "RTP Payload for Haptics"Re: [AVTCORE] Call for Adoption (CfA) of "RTP Payload for Haptics"
Stephan Wenger
2024-04-11
avt
/arch/msg/avt/KVNxMW9eoRegLXJbDA4GmGl74LI/
3448351
2126756
Re: [AVTCORE] RFC 8888 clarification: What does "active" mean?Re: [AVTCORE] RFC 8888 clarification: What does "active" mean?
Jonathan Lennox
2024-04-10
avt
/arch/msg/avt/om7AGqJJyh5JKoeRRbKdY1wMq0c/
3448156
2128902
[AVTCORE] RFC 8888 clarification: What does "active" mean?[AVTCORE] RFC 8888 clarification: What does "active" mean?
Harald Alvestrand
2024-04-09
avt
/arch/msg/avt/xsRHt9vHoJjvKYNqzpnxyQqTy2Y/
3447713
2128902
[AVTCORE] FW: I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtcp-green-metadata-03.txt[AVTCORE] FW: I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtcp-green-metadata-03.txt
Yong He
2024-04-08
avt
/arch/msg/avt/QtPclax9J6wa_DzxpQjXuVwktuk/
3447537
2128831
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtcp-green-metadata-03.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtcp-green-metadata-03.txt
internet-drafts
2024-04-08
avt
/arch/msg/avt/T-J2c65JFrF3ZXZvjGHT_Ys40fI/
3447534
2128831
[AVTCORE] Weekly github digest (AVTCORE Working Group GitHub Activity Summary)[AVTCORE] Weekly github digest (AVTCORE Working Group GitHub Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2024-04-07
avt
/arch/msg/avt/HhpGs5ST7FBK5tKZIGIC-Y0rxss/
3447092
2128687
Re: [AVTCORE] [MMUSIC] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>Re: [AVTCORE] [MMUSIC] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>
Dan Wing
2024-04-04
avt
/arch/msg/avt/otN7B_PP5cGeVDDPXuHAU41f32k/
3445677
2124071
Re: [AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txtRe: [AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txt
Paul Kyzivat
2024-04-04
avt
/arch/msg/avt/2HRdUBmiXoPA3UTsMQrbBMgK3Uo/
3445675
2127394
Re: [AVTCORE] [MMUSIC] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>Re: [AVTCORE] [MMUSIC] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>
Christer Holmberg
2024-04-04
avt
/arch/msg/avt/L-IivQ5vk8KGaxnqd7R5v0EfoWQ/
3445643
2124071
Re: [AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txtRe: [AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txt
Magnus Westerlund
2024-04-04
avt
/arch/msg/avt/Loh7KMIg1zUhLBNp2c9XUxNpO-A/
3445530
2127394
Re: [AVTCORE] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>Re: [AVTCORE] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>
Dan Wing
2024-04-03
avt
/arch/msg/avt/zVB2E9nLn14XOG7M2yFpYEZBmC8/
3445368
2124071
Re: [AVTCORE] [External]Re: [Editorial Errata Reported] RFC7714 (7858)Re: [AVTCORE] [External]Re: [Editorial Errata Reported] RFC7714 (7858)
Gibbons, Lee D (Doug)
2024-04-03
avt
/arch/msg/avt/yiZK266ujtdNcFiSBFsvbORFW4Y/
3445173
2125481
Re: [AVTCORE] [External]Re: [Editorial Errata Reported] RFC7714 (7858)Re: [AVTCORE] [External]Re: [Editorial Errata Reported] RFC7714 (7858)
Gibbons, Lee D (Doug)
2024-04-03
avt
/arch/msg/avt/6Lov38jhS1IzI4InQoxEhbszbpY/
3445169
2125481
Re: [AVTCORE] [Editorial Errata Reported] RFC7714 (7858)Re: [AVTCORE] [Editorial Errata Reported] RFC7714 (7858)
Jonathan Lennox
2024-04-03
avt
/arch/msg/avt/YoONwPH2_PHxQDBcI0t8A9O-EbY/
3445106
2125481
Re: [AVTCORE] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>Re: [AVTCORE] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>
Christer Holmberg
2024-04-03
avt
/arch/msg/avt/3BJjIMDAL39K0w5H9wnQGHV_4RQ/
3445023
2124071
Re: [AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txtRe: [AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txt
Paul Kyzivat
2024-04-02
avt
/arch/msg/avt/V_rX7MSlR7gZdzivdb7oZuOwYCw/
3444619
2127394
Re: [AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txtRe: [AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txt
Stephan Wenger
2024-04-02
avt
/arch/msg/avt/27sSVwF5XyzPtwbYxhgfuxW4GAo/
3444588
2127394
[AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txt[AVTCORE] New Version Notification for draft-westerlund-avtcore-rtp-payload-registry-00.txt
Magnus Westerlund
2024-04-02
avt
/arch/msg/avt/_ioeiFIdU4Du5vV-mkpzkbDZnf0/
3444499
2127394
[AVTCORE] Weekly github digest (AVTCORE Working Group GitHub Activity Summary)[AVTCORE] Weekly github digest (AVTCORE Working Group GitHub Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2024-03-31
avt
/arch/msg/avt/qCO7wwyh2TqNyUbPDQnOx2rI3sU/
3443870
2127096
[AVTCORE] Call for Adoption (CfA) of "RTP Payload for Haptics"[AVTCORE] Call for Adoption (CfA) of "RTP Payload for Haptics"
Jonathan Lennox
2024-03-29
avt
/arch/msg/avt/ylWGhCu1k_hT1bgV7NF_ZQPKciQ/
3443322
2126756
Re: [AVTCORE] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>Re: [AVTCORE] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>
Jonathan Lennox
2024-03-28
avt
/arch/msg/avt/dvhmW76EEHun9kc-kbNx3ClMGKQ/
3443116
2124071
Re: [AVTCORE] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>Re: [AVTCORE] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>
Christer Holmberg
2024-03-28
avt
/arch/msg/avt/QGn1JaURi4uNAPJ9zzZXo6y54ds/
3443042
2124071
[AVTCORE] Draft IETF 119 meeting notes[AVTCORE] Draft IETF 119 meeting notes
Bernard Aboba
2024-03-27
avt
/arch/msg/avt/6l6MvzrMSwBKSxWPwTDHajglAMg/
3442860
2126560
Re: [AVTCORE] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>Re: [AVTCORE] draft-hsyang-avtcore-rtp-haptics-02: Needs to register "haptics" as an SDP <media>
Hyunsik Yang
2024-03-25
avt
/arch/msg/avt/aANRCIPWO70j_LlsSChSR9aoCnw/
3442233
2124071
[AVTCORE] Weekly github digest (AVTCORE Working Group GitHub Activity Summary)[AVTCORE] Weekly github digest (AVTCORE Working Group GitHub Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2024-03-24
avt
/arch/msg/avt/1TngnI53U2zO1NqSpQrg3MVGe5E/
3441906
2126244
Re: [AVTCORE] [Editorial Errata Reported] RFC7714 (7858)Re: [AVTCORE] [Editorial Errata Reported] RFC7714 (7858)
Rebecca VanRheenen
2024-03-20
avt
/arch/msg/avt/DvG5bzgEiXbw3_oy_Mw6xiZ6Ejg/
3440404
2125481
[AVTCORE] [Editorial Errata Reported] RFC7714 (7858)[AVTCORE] [Editorial Errata Reported] RFC7714 (7858)
RFC Errata System
2024-03-20
avt
/arch/msg/avt/RPiwn1MK_xTC0VAq2rCywbdHRZI/
3439678
2125481
[AVTCORE] Requests for specific feedback on the RoQ presentation at IETF 119 AVTCORE[AVTCORE] Requests for specific feedback on the RoQ presentation at IETF 119 AVTCORE
Spencer Dawkins at IETF
2024-03-19
avt
/arch/msg/avt/gSIELihIO1GINyJUMEmIAciTVgQ/
3439156
2125273
Re: [AVTCORE] Identifying additional drafts that will need document shepherds in the near futureRe: [AVTCORE] Identifying additional drafts that will need document shepherds in the near future
Spencer Dawkins at IETF
2024-03-18
avt
/arch/msg/avt/BkIXT9SYvYw5VpYrYPy_v9bX77U/
3438932
2122894
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-v3c-05.txt: BUNDLE exampleRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-v3c-05.txt: BUNDLE example
Lauri Ilola (Nokia)
2024-03-18
avt
/arch/msg/avt/LVsmqopV__clNINTuQALuHYuYLg/
3438672
2125032
Re: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-v3c-05.txt: BUNDLE exampleRe: [AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-v3c-05.txt: BUNDLE example
Christer Holmberg
2024-03-18
avt
/arch/msg/avt/fHs4QSKLag2Yys-LStE-vg9cTxc/
3438647
2125032
[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-v3c-05.txt[AVTCORE] I-D Action: draft-ietf-avtcore-rtp-v3c-05.txt
internet-drafts
2024-03-18
avt
/arch/msg/avt/VpA3Fcsc330NmGOM6zMkGSogQkk/
3438602
2125032
[AVTCORE] Weekly github digest (AVTCORE Working Group GitHub Activity Summary)[AVTCORE] Weekly github digest (AVTCORE Working Group GitHub Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2024-03-17
avt
/arch/msg/avt/84530Ui83iB85iYvaoTMmBrPR9Q/
3438017
2124740
[AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-payload-vp9[AVTCORE] Mail regarding draft-ietf-payload-vp9
Janewit. J
2024-03-17
avt
/arch/msg/avt/UC9Vymz_NTG0KHzm3_ck9kmCpqM/
3437944
2124695
[AVTCORE] Last call for slides![AVTCORE] Last call for slides!
Bernard Aboba
2024-03-16
avt
/arch/msg/avt/w5F72WgITKIKqBhnSAlbRFVSE1A/
3437666
2124543
[AVTCORE] Mail regarding rfc5764[AVTCORE] Mail regarding rfc5764
Evgen Harapko
2024-03-14
avt
/arch/msg/avt/atS3Q202hiPKCkgI_G8k2E08xdk/
3436988
2124281
18844 Messages