Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-augpake-00.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-augpake-00.txt
SeongHan Shin
2014-02-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/wanvpTKBVtq8I1GStPY7S0eI1bQ
291859
1101697
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt
Yoav Nir
2014-02-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/QLKxz82veM5hzOYR-qsWOkh3W-A
291858
1101632
[Cfrg] 2^40. I can't exhibit it, but it exists. -> Re: I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt[Cfrg] 2^40. I can't exhibit it, but it exists. -> Re: I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt
Paul Lambert
2014-02-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/qyJrA3468VZoGsbTOvbtLCI_QJs
291857
1101631
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt
Dan Harkins
2014-02-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/t1cMKzsD0W2teQEz73nd5-qRbxg
291856
1101632
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt
Watson Ladd
2014-02-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/ynCjbgRp7kSAAxM8iWMKz7Q1AcE
291855
1101632
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt
Paul Lambert
2014-02-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/9Ioqy8noAeXUhEemq9RMdUUOXPs
291854
1101632
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt
Dan Harkins
2014-02-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/svRVTNMaLXyglArF1XVGJrjN65A
291853
1101632
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt
David McGrew
2014-02-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/mHtPeMjuDMLECJD6W5q94TLasOw
291852
1101632
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt
Watson Ladd
2014-02-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/Flg3Ll5PIHVlXGT4SDg2OLlauqk
291851
1101632
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt
David McGrew
2014-02-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/2NwRLu8KxV5pxJBKxJ7WmvbtMHk
291850
1101632
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt
Watson Ladd
2014-02-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/aj7VgS-tfC4mKCXftf948JmiXTs
291849
1101632
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt
Dan Harkins
2014-02-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/PengI2mGLvN4yOtFQoYLWLrBzQI
291848
1101632
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-dragonfly-03.txt
internet-drafts
2014-02-03
cfrg
/arch/msg/cfrg/2ghp8L-WSO-q4AGlpe1vW0gtt-k
291847
1101632
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Peter Dettman
2014-02-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/1LUrHJkugDowkie--yaZ0JUWqXE
291846
1101639
[Cfrg] I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt[Cfrg] I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-01.txt
Yoav Nir
2014-01-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/TEtkyAAOn16DACdHhH5Pph1l0VU
291845
1101635
Re: [Cfrg] FW: Review of draft-irtf-cfrg-zss*Re: [Cfrg] FW: Review of draft-irtf-cfrg-zss*
Laura Hitt
2014-01-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/phXbLQ3PEoo3P2OR6ZHA5I36LsU
291844
1101683
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Ted Krovetz
2014-01-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/sqGu_TQC6R9Jg1ETxiZcFzRm67k
291843
1101639
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-ocb-06.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-ocb-06.txt
internet-drafts
2014-01-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/pvFboCWd9IHHVXOe8sHcPpyBr_s
291842
1101633
Re: [Cfrg] License for CLEFIA in RFC 6114 and draft-katagi-tls-clefia-02Re: [Cfrg] License for CLEFIA in RFC 6114 and draft-katagi-tls-clefia-02
Stephen Farrell
2014-01-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZT6B5_5lrvIllbA3EWkweqrGRiw
291841
1101634
[Cfrg] License for CLEFIA in RFC 6114 and draft-katagi-tls-clefia-02[Cfrg] License for CLEFIA in RFC 6114 and draft-katagi-tls-clefia-02
Joachim Strömbergson
2014-01-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/lHWjTROEJwb3fxW6ZITO5vHTySc
291840
1101634
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Matt Caswell
2014-01-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/-6s0Jb0GcF1LYbwmFvqNHlNFjms
291839
1101639
Re: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txtRe: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txt
Laura Hitt
2014-01-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/hnV_q4ZnAoude-rHzHbkaTW372Q
291838
1101640
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txt
Mike Hamburg
2014-01-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/yvWl-xy0vKXzWr1d4ovC1WeVL1o
291837
1101640
Re: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txtRe: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txt
Kohei Kasamatsu
2014-01-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/HFjMwZwmsVVMTfGhaDmqqP4E8_M
291836
1101640
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txt
Kohei Kasamatsu
2014-01-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/Od5ZzEqrhlP5-zT_s509gHmN70s
291835
1101640
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Manger, James
2014-01-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/dqepc9sXTpqJEKqIrbAz5eUWclU
291834
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Matt Caswell
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/mGvIDdzv1P-_duOVu0QqwnT_Qls
291833
1101639
Re: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Andrey Jivsov
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/uE5aZQ4znMstkz0_VwFBOpfJLfw
291832
1101637
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txt
Yoav Nir
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/wTjajItT-Rg9_8bzrSO3ZftF1As
291831
1101635
Re: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txtRe: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txt
Robert Ransom
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/x67g9iKjaUmOnvrKl9Vsa21egXY
291830
1101635
Re: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Robert Ransom
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/zg7zdVAjh5E7PwxBkWFzOpeKq6Y
291829
1101637
Re: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Andrey Jivsov
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/q-Duj7aUvdf70iOXpMZPSRQEvNk
291828
1101637
Re: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txtRe: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txt
Yoav Nir
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/YodLX5CgSS8D9za6ZP6wqzN9ngc
291827
1101635
Re: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txtRe: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txt
Yoav Nir
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/lx3MgCrUAhs4bcLaPWLdwu3pA-0
291826
1101635
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Manger, James
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/HxCQxk1yGzplPUe0Dp3si1ltS3g
291825
1101639
Re: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txtRe: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txt
Robert Ransom
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/3Z5zRqPsBCTkDAfBDn2mswE9Dac
291824
1101635
Re: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txtRe: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txt
Ilari Liusvaara
2014-01-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/g2P6JfmlAzoUKpTk_vkwJzLvqzM
291823
1101635
[Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txt[Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-nir-cfrg-chacha20-poly1305-00.txt
Yoav Nir
2014-01-27
cfrg
/arch/msg/cfrg/DLHC71vf-RasN4G6kXNpLjQ0mzo
291822
1101635
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Stephen Farrell
2014-01-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/9CrPNAEhUgF1RF7Wfng59dMnC5E
291820
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
David McGrew
2014-01-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/TTJ8oxBZgFxlLFPFSG15ArlRPSc
291819
1101639
9668 Messages