Re: [tsvwg] Milestones changed for tsvwg WGRe: [tsvwg] Milestones changed for tsvwg WG
Black, David
2019-12-07
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/hi_kRzMuY_SBnnuSP9ntsX-Mzao/
2814203
1870253
[tsvwg] Milestones changed for tsvwg WG[tsvwg] Milestones changed for tsvwg WG
IETF Secretariat
2019-12-07
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/NofbYg6-IbBjrQdck7TlQLZwHAA/
2814202
1870253
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-natsupp-12 - review commentsRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-natsupp-12 - review comments
Maksim Proshin
2019-11-19
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/hAlGo-C8_FtKUOpZv1D2pKaNavI/
2807535
1810070
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-natsupp-12 - review commentsRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-natsupp-12 - review comments
Michael Tuexen
2019-11-17
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/iSYyIgXI9Voi3E-QKc9q7o137G8/
2806142
1810070
[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-15.txt[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-15.txt
internet-drafts
2019-11-17
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/BpyTo3wiQhPNUkQ-mTF2wNGc0hc/
2806140
1867383
Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13
Michael Tuexen
2019-11-04
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/gjCTKNrE0hTA273YFG-_vFi8Mu4/
2801029
1858801
[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-14.txt[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-14.txt
internet-drafts
2019-11-04
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/maJZQBl_z2sHAWuhbrhZZm6tiIs/
2801018
1865726
Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13
Michael Tuexen
2019-10-03
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/svHES17TQMO2ZvJjbD_Kextnw8w/
2786662
1858801
Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13
Lars Eggert
2019-10-03
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ERasOTmXSpIPjTJVipV1bu5wJUc/
2786661
1858801
[tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13[tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13
Gorry Fairhurst
2019-09-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/e2DIUQ-o_1tu4dhlJQA66VfGpmw/
2782786
1858801
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-natsupp-12 -- comments on the draftRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-natsupp-12 -- comments on the draft
Michael Tuexen
2019-07-08
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/6yKTe3KeFrZUzoR9ZQQKA2xZrNo/
2751685
1796756
[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-13.txt[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-13.txt
internet-drafts
2019-07-08
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/qQPW4fh79nW25mO1sKVSB-wmg7Y/
2751679
1848647
Re: [tsvwg] TSVWG Status Summary - 15 June 2019Re: [tsvwg] TSVWG Status Summary - 15 June 2019
Jerome Henry (jerhenry)
2019-06-18
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/IPxjbXtkxr4YdGDLGsLGRMfcLD4/
2742817
1844799
[tsvwg] TSVWG Status Summary - 15 June 2019[tsvwg] TSVWG Status Summary - 15 June 2019
Gorry Fairhurst
2019-06-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/x-5DDx7AQUwYUzoccetnrIcqMR8/
2742265
1844799
[tsvwg] FIRST-CUT Agenda for TSVWG in Prague[tsvwg] FIRST-CUT Agenda for TSVWG in Prague
Gorry Fairhurst
2019-03-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/PmRku0yAFbayajV8uAnqm44Hqo8/
2705060
1831968
[tsvwg] draft-ietf-tsvwg-natsupp-12 - review comments[tsvwg] draft-ietf-tsvwg-natsupp-12 - review comments
Proshin, Maksim
2018-10-18
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/VmAhCrT_bc2qxPiXfnOgQmA4Xzk/
2645659
1810070
[tsvwg] TSVWG Status Summary - Sept 2018[tsvwg] TSVWG Status Summary - Sept 2018
Gorry Fairhurst
2018-09-28
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/mJe_gNwFkl-QWkXSLZDJCQk1zlQ/
2637754
1806996
[tsvwg] draft-ietf-tsvwg-natsupp-12 -- comments on the draft[tsvwg] draft-ietf-tsvwg-natsupp-12 -- comments on the draft
G Fairhurst
2018-07-18
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/lXYSaQvqDrfjB1PEJxdaHfkkMug/
2611851
1796756
[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-12.txt[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-12.txt
internet-drafts
2018-07-02
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/Hr3GmLeBrb8RedcEvBEcvHChPl8/
2602911
1793581
[tsvwg] First Draft of TSVWG Meeting Agenda for IETF 102[tsvwg] First Draft of TSVWG Meeting Agenda for IETF 102
Gorry Fairhurst
2018-06-19
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/OHtu3ujNpBydeHVIaUGvtDYoyQw/
2596454
1790730
[tsvwg] TSVWG Status Summary[tsvwg] TSVWG Status Summary
Gorry Fairhurst
2017-12-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/rG2DTdX30tRRVbVWXg2kpVswNjY/
2521959
1761067
[tsvwg] Draft agenda for TSV WG at IET-100.[tsvwg] Draft agenda for TSV WG at IET-100.
Gorry Fairhurst
2017-11-03
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/R8THZYjeyr_PbttlLejjOUp9aEE/
2504138
1754643
[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-11.txt[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-11.txt
internet-drafts
2017-07-03
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ECgkR3cMtMyCbP9YJaUEc9cx1NA/
2412966
1713424
[tsvwg] TSVWG Detailed Status - June 2017[tsvwg] TSVWG Detailed Status - June 2017
Gorry Fairhurst
2017-06-08
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/dpjF0QuuaysGVCkk79371cVW5Xc/
2402148
1708406
[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-10.txt[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-10.txt
internet-drafts
2017-03-13
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/T7Wdn-hLkdz6iVfBbtAYEvNXfQQ/
2342916
1691669
[tsvwg] TSVWG Status - September 2016[tsvwg] TSVWG Status - September 2016
G Fairhurst
2016-09-22
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/QUVsWRxg4HA1t6ZDKjTkf2hUv0k/
2277151
1651271
Re: [tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-09.txtRe: [tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-09.txt
Derek Fawcus
2016-06-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/6echImZUZhpsKYLQtVE0zcaFZz8/
2223378
1651357
[tsvwg] TSVWG working group :: detailed status update on work items[tsvwg] TSVWG working group :: detailed status update on work items
Gorry Fairhurst
2016-05-19
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/wZofwsPK9E-rj5456tpdbW0pdwI/
2210915
1651355
[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-09.txt[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-09.txt
internet-drafts
2016-05-18
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ykoYXVRbl04T94PVwIqrYBObH0w/
2210576
1651357
Re: [tsvwg] TSVWG Status Update digest (Oct 2015)Re: [tsvwg] TSVWG Status Update digest (Oct 2015)
Tim Szigeti (szigeti)
2016-03-07
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/R12hq7celMQGFN5XBgRYM4xc_xY/
2168173
1651493
[tsvwg] TSVWG Status Update digest (Oct 2015)[tsvwg] TSVWG Status Update digest (Oct 2015)
Gorry Fairhurst
2015-10-30
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/nRYtX_Uic15GV__dapTkVBleoUU/
2105804
1651493
Re: [tsvwg] question about draft-ietf-tsvwg-natsuppRe: [tsvwg] question about draft-ietf-tsvwg-natsupp
Michael Tuexen
2015-07-08
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/oGIm-goEFFDCT4zY_eiefi0ds9M/
2048708
1651572
[tsvwg] question about draft-ietf-tsvwg-natsupp[tsvwg] question about draft-ietf-tsvwg-natsupp
George, Wes
2015-07-08
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/8I0KURYigZgP2QZqtdn2qHtcl4g/
2048659
1651572
[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-08.txt[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-natsupp-08.txt
internet-drafts
2015-07-06
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/zF3SN2910lHZoqUsLWLFurNNYB0/
2046510
1651578
Re: [tsvwg] Editorial comments on “draft-ietf-tsvwg-natsupp-07.txt"Re: [tsvwg] Editorial comments on “draft-ietf-tsvwg-natsupp-07.txt"
Michael Tuexen
2015-07-06
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/3eoWt3xsrOYZQEZWqVale58G2hE/
2046507
1651630
[tsvwg] ** DRAFT Agenda being built for Prague **[tsvwg] ** DRAFT Agenda being built for Prague **
gorry
2015-06-28
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/T9byzgyzgRLKPfiqanZluZv3Lmk/
2042553
1651584
[tsvwg] TSVWG Status Update June 2015[tsvwg] TSVWG Status Update June 2015
gorry
2015-06-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/v8vccIThEbSENBrF_neHNNMHGI4/
2036254
1651586
Re: [tsvwg] Milestones changed for tsvwg WGRe: [tsvwg] Milestones changed for tsvwg WG
Black, David
2015-03-26
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/9FaqBEHbd0mZ9e_u8WJJF4z7MfY/
1922147
1651829
[tsvwg] Milestones changed for tsvwg WG[tsvwg] Milestones changed for tsvwg WG
IETF Secretariat
2015-03-26
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/shPQ4Z4mz6EaUEWTFT5Vxf7fWDs/
1922144
1651829
[tsvwg] Editorial comments draft-ietf-tsvwg-natsupp-07.txt[tsvwg] Editorial comments draft-ietf-tsvwg-natsupp-07.txt
Gorry Fairhurst
2015-03-22
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/cf0Foxj5B3JayFz1m13Y3gseivA/
1918752
1651627
110 Messages