Subject
From
Date
List
[Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data[Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Daniel Bleichenbacher
2016-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/qgh-Yxmj7CC7cq2YZLpmfGA3x-o/
2227326
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional dataRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2016-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/LdGeeYUzDNybCgZncgMV43_zrD0/
2227351
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional dataRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Daniel Bleichenbacher
2016-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/yU4M_3EyD6Ouvc98ftIagYB4-_0/
2227357
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional dataRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2016-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/EHmVL2Vdy8VXbcCeogbl48kQR90/
2227589
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional dataRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Paterson, Kenny
2016-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/UqGh7O3iG5f24X2A6pwFVNG-WqA/
2227360
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional dataRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Antonio Sanso
2016-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/JaYFOPTMnmJEvX-hHEQxUj757J8/
2227368
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional dataRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Paterson, Kenny
2016-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/_5Iiz1Eto3Hza52W66DcIJPlmKg/
2227375
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional dataRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Daniel Bleichenbacher
2016-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/VOGXHY1h7VUGIKbjFOI5gu1Mp9I/
2227383
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional dataRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Jim Schaad
2016-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/Tc4HmI2nD2BzjvSo7rqPKWOEd3Y/
2227678
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional dataRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Gueron, Shay
2016-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/qKJLMS_t8CiiSkPRbyhuD2KFK0k/
2227386
1101117
[Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchy[Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchy
Gueron, Shay
2016-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/XwC7xuUp5RIbCqPcKlG1gwzxxOc/
2227575
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchyRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchy
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2016-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/MXklHjG_uz_0RvEHOToshx02ops/
2227590
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchyRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchy
Aaron Zauner
2016-06-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/p30Dz3ra1hpAqOzXzXtwdzZU9WI/
2227862
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchyRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchy
Gueron, Shay
2016-06-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/lM8gttOdcr2SXDf86fSYFfs5AT4/
2227869
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchyRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchy
Aaron Zauner
2016-06-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/t0rg1YBs8-wsFtfzf-Pq3JUXxig/
2227872
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchyRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchy
Paterson, Kenny
2016-06-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/f0G1Sw8Dl7MYJ-9xTye4bw5EccM/
2227915
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchyRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchy
Dan Harkins
2017-01-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/IMVLbb4Nd6RH9dB8S_SPFHqPSTk/
2315193
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchyRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV with a new key hierarchy
Shay Gueron
2017-01-12
cfrg
/arch/msg/cfrg/n42p9vN1-z19eNASQd7B0lzlh90/
2315761
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional dataRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Adam Langley
2016-06-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/uC036uStNC4xd5_OKqw7R1CNdo8/
2227722
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional dataRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Paterson, Kenny
2016-06-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/TGn4LpcS7VAtIXbvDoHAtvCvnj0/
2227745
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional dataRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Gueron, Shay
2016-06-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/xYcjsw8Uk4aY70AjyXT0La0YtSQ/
2227751
1101117
Re: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional dataRe: [Cfrg] AES-GCM-SIV security of the additional data
Blumenthal, Uri - 0553 - MITLL
2016-06-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/EQwQZKiP1VTqzGpotcZNmSDCxqA/
2227711
1101117
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-05.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-05.txt
internet-drafts
2016-06-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/yIfLfrjbeSRvmbteWpGt8qw0TLw/
2226935
1101118
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-05.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-05.txt
internet-drafts
2016-06-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/x79I-vSeMK_Ylwp-vP6dyQUBlz0/
2226937
1101118
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-04.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-xmss-hash-based-signatures-04.txt
internet-drafts
2016-06-22
cfrg
/arch/msg/cfrg/B115PHJpWi9CDT2ho3DLSQXoc5c/
2226465
1101119
[Cfrg] [Errata Verified] RFC7539 (4700)[Cfrg] [Errata Verified] RFC7539 (4700)
RFC Errata System
2016-06-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/x-A9BXTuZTPjeQQZnKM2jV4qHdY/
2220707
1101120
[Cfrg] cfrg - Update to a Meeting Session Request for IETF 96[Cfrg] cfrg - Update to a Meeting Session Request for IETF 96
"IETF Meeting Session Request Tool"
2016-06-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/7k0Q5FN_sHsQWiv5bTpIP35WjAU/
2216973
1101121
[Cfrg] SSR 2016: Security Standardisation Research[Cfrg] SSR 2016: Security Standardisation Research
David McGrew
2016-05-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/NbfsLHoiSvU9HHz2v0L_eeTznn0/
2216431
1101122
[Cfrg] cfrg - New Meeting Session Request for IETF 96[Cfrg] cfrg - New Meeting Session Request for IETF 96
"IETF Meeting Session Request Tool"
2016-05-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/AyBMIVZ8xwE_F9wxUETGRRFUpWY/
2216131
1101123
[Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.[Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.
Joel Alwen
2016-05-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/9zjJhGmcJvBIW48dJIA57hYZkpY/
2214276
1101124
Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.
Henry Corrigan-Gibbs
2016-05-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/1RlBuJp3S08NSYkFw3anNqrZsA0/
2216180
1101124
Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.
Dmitry Khovratovich
2016-05-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/IuyaHrs3nWt01q7ZbVnJeIzaKjo/
2216466
1101124
Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.
Henry Corrigan-Gibbs
2016-05-31
cfrg
/arch/msg/cfrg/BSkjLv2Fk0rSqdX7GaE-XPS8eAo/
2216547
1101124
Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.
Dmitry Khovratovich
2016-06-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/jUkxv873wDwwPTHRXC25NYLEE3o/
2217145
1101124
Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.
Paul Grubbs
2016-08-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/3ay5oKeKbbwRVCqy_XKlW3lUc-c/
2249404
1101124
Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.
Dmitry Khovratovich
2016-08-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/lwuyq2JYz0sg2PLlx8g6OpSb3Co/
2249518
1101124
Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.
Bill Cox
2016-08-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZE1yu5YkJA4haKCgfx8nNlVkhRs/
2249631
1101124
Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.
Bill Cox
2016-08-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/uY76ZD1TB_GZ_cP5Yj4_gySuKs4/
2249717
1101124
Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.
Dmitry Khovratovich
2016-08-11
cfrg
/arch/msg/cfrg/tzf_-vx_eXGD58ibMlWF-7f_YKg/
2249645
1101124
Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.Re: [Cfrg] Balloon-Hashing or Argon2i.
krzysztof pietrzak
2016-08-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/5NptQtn5kvCAGaCDcZ4NkgfmLvk/
2250320
1101124
49 Messages