Re: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Vittorio Bertola
2019-03-13
doh
/arch/msg/doh/qxxHsjDOtK1J4cX55kXKbEbjtOo/
2705579
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Raymond Burkholder
2019-03-13
doh
/arch/msg/doh/VpNcb1xmBFyuDonlkjeIO8Kagxo/
2705573
1831211
Re: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Stephen Farrell
2019-03-13
doh
/arch/msg/doh/EGfj885q9dJn1IG1JMxQvvp5quc/
2705532
1831211
Re: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Paul Wouters
2019-03-13
doh
/arch/msg/doh/gIAnT5bEfHAzfEAjB9mJ9oy8p_A/
2705531
1831211
Re: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Paul Wouters
2019-03-13
doh
/arch/msg/doh/FWQF2T1OL-NC46u2lFe4Lllp5Bo/
2705526
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Mark Andrews
2019-03-13
doh
/arch/msg/doh/j5nlRuqqT8bumMnrnbIDxh8T2Rk/
2705525
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Stephen Farrell
2019-03-13
doh
/arch/msg/doh/FLdnYfbYb0R6zDtpd9SAJc74u6g/
2705510
1831211
Re: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Brian Dickson
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/R8Iw_5dKCI5vnFOYtKzKfTtSEs8/
2705462
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Paul Vixie
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/vb4LCbdHmexProGF6sIIBLAMk_c/
2705448
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] New I-D: draft-reid-doh-operatorRe: [Doh] [DNSOP] New I-D: draft-reid-doh-operator
Michael Sinatra
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/U2Ehk1D6Qxp4c_eJCEIKZHub_2U/
2705420
1831020
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Stephen Farrell
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/lKu9vg5WSRJAaoW7CQgv1jz3lCg/
2705417
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Paul Vixie
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/afmpAANNsVnzySPS2aV_VZYkNWs/
2705406
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Stephen Farrell
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/-IsOjuxH2fzKGSWqt1JsMj7UnTo/
2705400
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] New I-D: draft-reid-doh-operatorRe: [Doh] [DNSOP] New I-D: draft-reid-doh-operator
Ted Hardie
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/wjAJrnlqJKPkWPU7Ob5VvnQd2hU/
2705395
1831020
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Paul Vixie
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/v_4lQ3uZiskokVIAX60YvcZCuYc/
2705388
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Christian Huitema
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/YgJIsb6wpilDJAbYr-lloXs2Txo/
2705377
1831211
Re: [Doh] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Yishai Beeri (yishaib)
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/dtjFoWizCUjBeUJOytA0r2-mcE0/
2705370
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Michael Sinatra
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/mGCioqzrzy5_d8re_GQOptrq1yU/
2705369
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] New I-D: draft-reid-doh-operatorRe: [Doh] [DNSOP] New I-D: draft-reid-doh-operator
Paul Vixie
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/oORoT6M8k8CD39ofXBFvLIrEEQg/
2705364
1831020
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Paul Vixie
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/fRWECOgbvl8DhtdrwLfpnO0qb3o/
2705391
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Paul Vixie
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/F6cWBzQZ1ysuUhvzqzPxLzJksPA/
2705343
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] New I-D: draft-reid-doh-operatorRe: [Doh] [DNSOP] New I-D: draft-reid-doh-operator
Ted Hardie
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/aQlL6XoVdaFACnwNvP2UNm8lY-M/
2705335
1831020
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Christian Huitema
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/41C1qRkaSuK9q9J0YFpOsNRLIKY/
2705339
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] Proposal for a side-meeting on services centralization at IETF 104 PragueRe: [Doh] [DNSOP] Proposal for a side-meeting on services centralization at IETF 104 Prague
Paul Vixie
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/ObSGE0zgMTSeZdfrM5syLM8MPSY/
2705324
1831517
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Paul Vixie
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/nh9NRiH-Q7ORZ76XPGfeWcwYWBk/
2705316
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Christian Huitema
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/gAydEpeICn6cxRNptO0RcJkCcZQ/
2705302
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] New I-D: draft-reid-doh-operatorRe: [Doh] [DNSOP] New I-D: draft-reid-doh-operator
Paul Vixie
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/J1jHu4j1JXz0rcBRRr_Jy24e9j8/
2705301
1831020
Re: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Paul Vixie
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/kI4E0M_zew549jk9-PIT7xeFKxc/
2705315
1831211
Re: [Doh] New: draft-livingood-doh-implementation-risks-issuesRe: [Doh] New: draft-livingood-doh-implementation-risks-issues
Eliot Lear
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/HfRaXRo75ywSBTOlGCGw6j7rn58/
2705269
1830851
Re: [Doh] [dns-privacy] [EXTERNAL] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [dns-privacy] [EXTERNAL] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Eliot Lear
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/50JQH7o7clmAne5DZhpOfUBT84E/
2705264
1831211
Re: [Doh] New I-D: draft-reid-doh-operatorRe: [Doh] New I-D: draft-reid-doh-operator
Livingood, Jason
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/-_Gr9ccBtk5RhV6J5HAG7rE3LMg/
2705260
1831020
Re: [Doh] [EXTERNAL] Re: New: draft-livingood-doh-implementation-risks-issuesRe: [Doh] [EXTERNAL] Re: New: draft-livingood-doh-implementation-risks-issues
Livingood, Jason
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/bbDWXuKtpR19uxmmgAp4xg8SvRA/
2705257
1830851
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Jim Reid
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/EeOAD7Ab5o-7TN1cUuZ3NXhAuiA/
2705244
1831211
Re: [Doh] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Neil Cook
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/8fCCbPgQ8oMKPTJt0cwNb8bM-Ow/
2705240
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Ralf Weber
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/KnOKtLwCu5m41q7cSjxkmmkN7_M/
2705314
1831211
Re: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Jim Reid
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/5Cjgq2obN4BD1qkmMqSHnEFQOMM/
2705234
1831211
Re: [Doh] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Stephane Bortzmeyer
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/0vuCx2maF_vhkm8HIV36ltGlGGg/
2705313
1831211
Re: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Eric Rescorla
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/ZTfjhcDn10oSUfK4uWZicIq1ojo/
2705226
1831211
Re: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [DNSOP] [dns-privacy] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Neil Cook
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/nk7jqnRR1v7mtZUwpsBiDzLuA3I/
2705219
1831211
Re: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clientsRe: [Doh] [dns-privacy] [DNSOP] New: draft-bertola-bcp-doh-clients
Konda, Tirumaleswar Reddy
2019-03-12
doh
/arch/msg/doh/PhNJD1MpBVLCC3BXSyQeEeyQdU0/
2705209
1831211
1825 Messages