Subject
From
Date
List
[Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39[Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39
Elwyn Davies
2015-12-14
gen-art
/arch/msg/gen-art/iHj0kXbXQgZ5N1p2wSKcdinHKtk/
2128958
1149944
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39
Tom Haynes
2015-12-17
gen-art
/arch/msg/gen-art/-B_TTyTqXWspCzYzUlIvblEiVrk/
2131039
1149944
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39
Elwyn Davies
2015-12-17
gen-art
/arch/msg/gen-art/5D02bpL9iXp05d-Jk3t8Ut7V6fU/
2131711
1149944
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39
Tom Haynes
2015-12-18
gen-art
/arch/msg/gen-art/3NyWkyJZhQnXbpzxZy_ABtgw2Fo/
2132314
1149944
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39
Elwyn Davies
2016-01-06
gen-art
/arch/msg/gen-art/tfsoYDlovTtNJojTKcrWv2iofYU/
2135944
1149944
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39
Thomas Haynes
2016-01-06
gen-art
/arch/msg/gen-art/rllTx3ZTNnZIvzgJ3lSggncFxYc/
2136254
1149944
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-dot-x-39
Jari Arkko
2016-01-21
gen-art
/arch/msg/gen-art/hRsmHfztqE-SLNjqbZwhB1JGHZM/
2148160
1149944
[Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39[Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39
Elwyn Davies
2015-12-13
gen-art
/arch/msg/gen-art/8QgGcCuhL3SOdCdkO50RCL1yNPA/
2128909
1149945
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39
Tom Haynes
2015-12-19
gen-art
/arch/msg/gen-art/XPop7eg2_Kfhc0gwZueCrKc2820/
2132433
1149945
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39
Adamson, Andy
2015-12-22
gen-art
/arch/msg/gen-art/LrlvC_pzy9VLkS0ESwN2XR9ixbU/
2133177
1149945
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39
Adamson, Andy
2015-12-22
gen-art
/arch/msg/gen-art/_6vV4eBZjUwNx4zxM9EAsK5oTRk/
2133223
1149945
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39
Elwyn Davies
2016-01-02
gen-art
/arch/msg/gen-art/SUQkIlte58ZtD5YLExNYQUN6ec0/
2134769
1149945
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39
Adamson, Andy
2016-01-04
gen-art
/arch/msg/gen-art/3hgKBDfKwgRHzCrPamN7hUMJHtk/
2135128
1149945
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39
Elwyn Davies
2016-01-05
gen-art
/arch/msg/gen-art/x0hpqYbSftEwcIof9agP255hCXs/
2135722
1149945
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-minorversion2-39
Adamson, Andy
2016-01-05
gen-art
/arch/msg/gen-art/YoYAh3OmBxjeXGLgCcXYYs5eUeE/
2135733
1149945
[Gen-art] Gen-ART Telechat Call review of draft-ietf-avtcore-multi-media-rtp-session-12[Gen-art] Gen-ART Telechat Call review of draft-ietf-avtcore-multi-media-rtp-session-12
Meral Shirazipour
2015-12-11
gen-art
/arch/msg/gen-art/nwRyMLqaT6o9TAkLO3iBs6nTD00/
2128549
1149946
Re: [Gen-art] Gen-ART Telechat Call review of draft-ietf-avtcore-multi-media-rtp-session-12Re: [Gen-art] Gen-ART Telechat Call review of draft-ietf-avtcore-multi-media-rtp-session-12
Jari Arkko
2015-12-17
gen-art
/arch/msg/gen-art/jKrNlX7ZPQkD4GpylPm7puimAWg/
2131286
1149946
Re: [Gen-art] Gen-ART Telechat Call review of draft-ietf-avtcore-multi-media-rtp-session-12Re: [Gen-art] Gen-ART Telechat Call review of draft-ietf-avtcore-multi-media-rtp-session-12
Magnus Westerlund
2015-12-17
gen-art
/arch/msg/gen-art/PPIjU4-VlS6q2fQDwcbWEGpqiTo/
2131359
1149946
[Gen-art] Assignments for the 2015-12-17 Telechat[Gen-art] Assignments for the 2015-12-17 Telechat
A. Jean Mahoney
2015-12-10
gen-art
/arch/msg/gen-art/k7cCwqA11gu5xPA1dH1Zzb3R08Y/
2128030
1149947
Re: [Gen-art] Assignments for the 2015-12-17 TelechatRe: [Gen-art] Assignments for the 2015-12-17 Telechat
A. Jean Mahoney
2015-12-11
gen-art
/arch/msg/gen-art/I-hhyEPmf3zzbgtMzl9eoTMfBeY/
2128111
1149947
[Gen-art] Assignments for the 2015-12-17 Telechat[Gen-art] Assignments for the 2015-12-17 Telechat
A. Jean Mahoney
2015-12-31
gen-art
/arch/msg/gen-art/FGRD1sQLprjDkohWVDcYQKQN4CA/
2134620
1149947
[Gen-art] 2016-01-07 Telechat (was Re: Assignments for the 2015-12-17 Telechat)[Gen-art] 2016-01-07 Telechat (was Re: Assignments for the 2015-12-17 Telechat)
A. Jean Mahoney
2015-12-31
gen-art
/arch/msg/gen-art/2xjwmZ77wlxksGkmbki3LyjFcwM/
2134621
1149947
[Gen-art] A *new* batch of IETF LC reviews - 2015-12-10[Gen-art] A *new* batch of IETF LC reviews - 2015-12-10
A. Jean Mahoney
2015-12-10
gen-art
/arch/msg/gen-art/xf9BxmAs2rORQ5GDW3DxaIgmoEM/
2128026
1149948
[Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13[Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13
Elwyn Davies
2015-12-10
gen-art
/arch/msg/gen-art/aEpZIySLRDUGK9yK6h89Xk-BQqg/
2127958
1149949
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13
Adamson, Andy
2015-12-10
gen-art
/arch/msg/gen-art/UEGkR1IBHg3Z4qs0mMd1j19VXK0/
2128037
1149949
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13
Adamson, Andy
2015-12-15
gen-art
/arch/msg/gen-art/Xg7vB0YCsAQKkPeZhEx9Qs0rGEk/
2130157
1149949
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13
Elwyn Davies
2015-12-22
gen-art
/arch/msg/gen-art/5c5Hb4cr4wlw1Hc0bJyOhmDy5rs/
2133090
1149949
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13
Adamson, Andy
2015-12-22
gen-art
/arch/msg/gen-art/MMBpyWqq71Gi4TqnflqN4kHgIKM/
2133221
1149949
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13
Elwyn Davies
2016-01-02
gen-art
/arch/msg/gen-art/0hjTCWR6-J20ocZKXa5EnZKmJ9Y/
2134770
1149949
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13
Adamson, Andy
2016-01-04
gen-art
/arch/msg/gen-art/m2BFyLchCCI0RIEZv6k24R57h7k/
2135272
1149949
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13
Elwyn Davies
2016-01-05
gen-art
/arch/msg/gen-art/Aml7k0q1BPVt-_jBnurPx4vzpww/
2135693
1149949
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13
Adamson, Andy
2016-01-05
gen-art
/arch/msg/gen-art/N0wciW2hwqtqCD5FGzCNgIUnPK4/
2135700
1149949
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13
Jari Arkko
2016-01-07
gen-art
/arch/msg/gen-art/tDvSCLqX3vOBXsH9FD81YeB5o_E/
2136545
1149949
Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13Re: [Gen-art] Gen-art LC review of draft-ietf-nfsv4-rpcsec-gssv3-13
elwynd
2016-01-07
gen-art
/arch/msg/gen-art/L_JefxrXXSapQIvU4lQpAxpRxAw/
2136570
1149949
[Gen-art] Gen-ART Last Call review of draft-ietf-xrblock-rtcp-xr-video-lc-05[Gen-art] Gen-ART Last Call review of draft-ietf-xrblock-rtcp-xr-video-lc-05
Alexey Melnikov
2015-12-10
gen-art
/arch/msg/gen-art/YrFaJM86GOrYDftaLu7exuX5EBY/
2127682
1149950
Re: [Gen-art] Gen-ART Last Call review of draft-ietf-xrblock-rtcp-xr-video-lc-05Re: [Gen-art] Gen-ART Last Call review of draft-ietf-xrblock-rtcp-xr-video-lc-05
Jari Arkko
2016-01-07
gen-art
/arch/msg/gen-art/rhReVOaHeQ21av5PFMx234jtv2U/
2136810
1149950
[Gen-art] Gen-ART Last Call review of draft-ietf-avtcore-rtp-circuit-breakers-11[Gen-art] Gen-ART Last Call review of draft-ietf-avtcore-rtp-circuit-breakers-11
Meral Shirazipour
2015-12-09
gen-art
/arch/msg/gen-art/aW05RPv3n4ks3MBd0IM1OmSGRWw/
2127436
1149951
[Gen-art] Gem-Art review for draft-ietf-httpauth-scram-auth-14[Gen-art] Gem-Art review for draft-ietf-httpauth-scram-auth-14
Ralph Droms (rdroms)
2015-12-09
gen-art
/arch/msg/gen-art/Z8tmeIrDzkcPFgqrraNvrJAG_wk/
2127385
1149952
Re: [Gen-art] Gem-Art review for draft-ietf-httpauth-scram-auth-14Re: [Gen-art] Gem-Art review for draft-ietf-httpauth-scram-auth-14
Alexey Melnikov
2015-12-16
gen-art
/arch/msg/gen-art/leltVfLlYGcY02bAlJWFfK1gMTM/
2130569
1149952
Re: [Gen-art] Gem-Art review for draft-ietf-httpauth-scram-auth-14Re: [Gen-art] Gem-Art review for draft-ietf-httpauth-scram-auth-14
Ralph Droms (rdroms)
2015-12-16
gen-art
/arch/msg/gen-art/5Eg2MCANumSAOVmRtiHDPTbCfcA/
2130592
1149952
43 Messages