Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-08-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/coNaoCcPU1nP_ac0L4gmfB3qzPQ/
3061226
1962705
Re: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)Re: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)
Templin (US), Fred L
2021-08-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/gsVHXtIDaTJXY7SDCwM_x6G8GkQ/
3061172
1966062
Re: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)Re: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)
Fred Baker
2021-08-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/1EpxqMH6Wdi5kZi1LseeubcmCRw/
3061158
1966062
RE: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)RE: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)
Vasilenko Eduard
2021-08-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/TP1wWHUEFIGr6QmQ8nIC9UunRhA/
3061067
1966062
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Jürgen Schönwälder
2021-08-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/1KCVjTrEbfSPzQjxtdrqvDgN67E/
3060887
1962705
Re: Next steps for rfc6874bisRe: Next steps for rfc6874bis
Nick Hilliard
2021-08-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/wVqBJ-v5DQ4DG7j8cDP_peg8LoA/
3060717
1965941
RE: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRE: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Dave Thaler
2021-08-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/txY8Y4g8RU3pVqHT_JXohHgOPTM/
3060702
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-08-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/wKgGVQU_4gXhkN6vGwtFT49UzTQ/
3060653
1962705
AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)
Templin (US), Fred L
2021-08-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/qCbjqisK2UcP5BcXcfWFG5KfoIc/
3060612
1966062
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Jürgen Schönwälder
2021-08-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/J5TYdPvFaWN7VZsgqKlEAIl02r8/
3060304
1962705
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Carsten Bormann
2021-08-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/qdM4GfmVvR6REuhSF2-FfxQl9F8/
3060250
1962705
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/4t94MLW-NXoWwrP0WoWsnGo0nYg/
3060219
1962705
Re: Next steps for rfc6874bisRe: Next steps for rfc6874bis
Michael Richardson
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/Z-lyeiMGS7nwB6f7ce5YPgFHjnw/
3060214
1965941
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/sy-NzAMzJoxkthmniUfxA516osA/
3060213
1962705
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Michael Richardson
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/-YA3n8TcOcmMAamYhOdnYe-0sic/
3060205
1962705
Next steps for rfc6874bisNext steps for rfc6874bis
Brian E Carpenter
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/sRZk4sf2ruVC1kKNl-uSbKIU1kM/
3060203
1965941
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Michael Richardson
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/xdBJIS3r0TfrzVxsAEPz4r9fI1U/
3060198
1962705
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Carsten Bormann
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/3FwTJWGFNqfCy9Vg7PuJNRAI6Mo/
3060167
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/J0-fnvJOikKE7S3MOIYrszksW1M/
3060162
1962705
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Michael Richardson
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/oE7dUxIuU7fVJ9aep2AE0-4Ynkk/
3060151
1962705
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Michael Richardson
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/o3Yh6udY6j6uIPzPu2ljuyx-_sk/
3060147
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Jürgen Schönwälder
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/gHPmm7Bdk3LPknJh_cRjGCQYHB0/
3060067
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-07-30
ipv6
/arch/msg/ipv6/VHDhrWJOX1JCDql_X9B1vinlldk/
3059661
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
tom petch
2021-07-30
ipv6
/arch/msg/ipv6/Xi1lCX7YisA9nuhU_YRCCv7uq0k/
3059164
1962705
Re: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Brian E Carpenter
2021-07-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/Z80sbd7o55QUI0_VTnFSofWMdl8/
3058848
1959690
RE: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRE: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Haoyu Song
2021-07-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/0RmaK1VGMHDAyAh9qtqkp2CbR4I/
3058688
1959690
Re: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Brian Carpenter
2021-07-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/C-Kg5s6T47WFIrozIuEsHhdFJEc/
3058516
1959690
Re: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Mark Smith
2021-07-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/qPOUX7Lg8u_HA1uv--TGgRyF9g8/
3058493
1959690
Re: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5GRe: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5G
Alexandre Petrescu
2021-07-28
ipv6
/arch/msg/ipv6/0clXryge_Pjf-LIPgolJEKEB-1Q/
3058085
1934300
Re: Comments on draft-ietf-6man-mtu-option-05Re: Comments on draft-ietf-6man-mtu-option-05
Gorry Fairhurst
2021-07-28
ipv6
/arch/msg/ipv6/c23axdo7e2tW-ODVn7rDtXf7aE4/
3057944
1965219
Comments on draft-ietf-6man-mtu-option-05Comments on draft-ietf-6man-mtu-option-05
Jen Linkova
2021-07-28
ipv6
/arch/msg/ipv6/BOeaLQJw_X5_J4OISD43LTDdGx8/
3057892
1965219
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/cdysPQgO3dhrJ-ypWQ0zGK4S5r8/
3057767
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Jürgen Schönwälder
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/O2YxhncnQdvwpuTRseXUl7_SafU/
3057738
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/Il_7Xc_KKiyVlTb3oCUHFZHnh_A/
3057702
1962705
Re: [Cbor] Interface names (Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt)Re: [Cbor] Interface names (Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt)
Brian E Carpenter
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/XdkfZ5cPpDOcmeqPxgzv11rrSS0/
3057699
1962705
RE: Discussion about SRv6 Midpoint Protection Mechanism Compliance with RFC8200RE: Discussion about SRv6 Midpoint Protection Mechanism Compliance with RFC8200
Gengxuesong (Geng Xuesong)
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/Ppd62RexcqJG30yvTKUSmBSAj9c/
3057693
1965047
Re: Discussion about SRv6 Midpoint Protection Mechanism Compliance with RFC8200Re: Discussion about SRv6 Midpoint Protection Mechanism Compliance with RFC8200
Stewart Bryant
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/ZKlfwqQFqfrJ6rdx-dvZxwhRpFg/
3057539
1965047
Discussion about SRv6 Midpoint Protection Mechanism Compliance with RFC8200Discussion about SRv6 Midpoint Protection Mechanism Compliance with RFC8200
Gengxuesong (Geng Xuesong)
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/6jQYoZHP3mEP-glde1Y9hDURk84/
3057489
1965047
Re: [Cbor] Interface names (Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt)Re: [Cbor] Interface names (Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt)
Christian Amsüss
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/knOoO0YyGMu969cvv_0OsYTUYRw/
3057446
1962705
I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08.txtI-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08.txt
internet-drafts
2021-07-26
ipv6
/arch/msg/ipv6/1AeBnXQjcRbxhUwpua0uTrf8iTY/
3057231
1964940
40 Messages