Subject
From
Date
List
Re: [Cfrg] Point format endianRe: [Cfrg] Point format endian
Dearlove, Christopher (UK)
2015-01-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZDnOPFPWa62RDUugwMlMKXMI00E/
1877445
1101412
Re: [Cfrg] Point format endianRe: [Cfrg] Point format endian
Dearlove, Christopher (UK)
2015-01-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/D2CEVmRGmTot67x0VeIiJCr2UPI/
1882363
1101412
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-08.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-08.txt
internet-drafts
2015-01-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/uyHOekOfyxvCSUF2XcXFLFT9ulY/
1877387
1101417
[Cfrg] Fwd: CFP - NIST Workshop on Elliptic Curve Cryptography Standards[Cfrg] Fwd: CFP - NIST Workshop on Elliptic Curve Cryptography Standards
Hannes Tschofenig
2015-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/2ubEVUv-ZlMQIYi1SFKPMojyGnA/
1876349
1101418
Re: [Cfrg] Fwd: CFP - NIST Workshop on Elliptic Curve Cryptography StandardsRe: [Cfrg] Fwd: CFP - NIST Workshop on Elliptic Curve Cryptography Standards
Paterson, Kenny
2015-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/55AEd11YA6qXpl_zTXtq8VrDUnM/
1876358
1101418
Re: [Cfrg] CFP - NIST Workshop on Elliptic Curve Cryptography StandardsRe: [Cfrg] CFP - NIST Workshop on Elliptic Curve Cryptography Standards
Paul Hoffman
2015-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/tlh5qhN9pqGgk-zOQ_4HGY-0BrE/
1876592
1101418
Re: [Cfrg] CFP - NIST Workshop on Elliptic Curve Cryptography StandardsRe: [Cfrg] CFP - NIST Workshop on Elliptic Curve Cryptography Standards
Phillip Hallam-Baker
2015-01-16
cfrg
/arch/msg/cfrg/jVYemmDrtytrPwrGkh8Ba2Sy864/
1876766
1101418
Re: [Cfrg] CFP - NIST Workshop on Elliptic Curve Cryptography StandardsRe: [Cfrg] CFP - NIST Workshop on Elliptic Curve Cryptography Standards
Hannes Tschofenig
2015-01-19
cfrg
/arch/msg/cfrg/5_T7c64SLBarEbVLhbqZYcvIJbE/
1877375
1101418
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-07.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-07.txt
internet-drafts
2015-01-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/F0ikor9Ecx2KdjKpNpVMzMVS_gM/
1875171
1101419
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-06.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-06.txt
internet-drafts
2015-01-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/SK0ptbVGlGw12Pdzr3y4Kaags8I/
1875082
1101420
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-06.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-06.txt
Alyssa Rowan
2015-01-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/UpCcQrbTfl-tCR37D2KGsdH2SAg/
1875095
1101420
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-06.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-06.txt
Yoav Nir
2015-01-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/YYSWehw4X7NUclUoLXpgW8fHV1Q/
1875115
1101420
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-06.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-06.txt
Yoav Nir
2015-01-14
cfrg
/arch/msg/cfrg/4tGOtZBuM_jG2lsEd64x9a5oGLo/
1875173
1101420
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-06.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-06.txt
Alyssa Rowan
2015-01-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/TkvBOBwMnbwu0v0ufqWOgPu7NoA/
1875664
1101420
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-06.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-06.txt
Yoav Nir
2015-01-15
cfrg
/arch/msg/cfrg/rFgx3Q5cxsW8I9jNhVkJ92plIaM/
1875712
1101420
[Cfrg] New Version Notification - draft-ladd-spake2-01.txt[Cfrg] New Version Notification - draft-ladd-spake2-01.txt
internet-drafts
2015-01-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/sG-M4sv4JV9dws-AxCT9G7aDS9Y/
1874244
1101421
[Cfrg] I-D Action: draft-ladd-spake2-01.txt[Cfrg] I-D Action: draft-ladd-spake2-01.txt
internet-drafts
2015-01-13
cfrg
/arch/msg/cfrg/93aDVXtuwlgzlyTI3zN8w7kiFxY/
1874243
1101422
[Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AA[Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AA
Paul Lambert
2015-01-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/RYtOJDmPfZ7Mu-p_jKiGjr2T4eQ/
1873366
1101423
Re: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AARe: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AA
Adam Langley
2015-01-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/sGP-O88sg0VZjufDwsz54rRGUAU/
1873370
1101423
Re: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AARe: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AA
Samuel Neves
2015-01-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/wDvgV7YAhQf4wU7boDCjvGHQaT8/
1873382
1101423
Re: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AARe: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AA
Tanja Lange
2015-01-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/OFiigW6ji4jrnNayCVrL7HF5_R4/
1873384
1101423
Re: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AARe: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AA
Adam Langley
2015-01-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/YO20KLAqpidlU86NBqqgQzBhCxs/
1873391
1101423
Re: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AARe: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AA
Tanja Lange
2015-01-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/l7__v7Zc0h8e_Xn8S6ujwe2-mds/
1873392
1101423
Re: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AARe: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AA
Samuel Neves
2015-01-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/dvNwxDcF2NEYzvmkc7o0DRoR_8s/
1873393
1101423
Re: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AARe: [Cfrg] A2 versus A^2 and BB verus AA
Tanja Lange
2015-01-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/u_0hoBQvTQvZ039J4RbyO7M_QYw/
1873398
1101423
[Cfrg] Is draft-agl-cfrgcurve-00 incompatible with Ed25519?[Cfrg] Is draft-agl-cfrgcurve-00 incompatible with Ed25519?
Tony Arcieri
2015-01-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/3Tf6s8h1eAnxb1dccfzDqchOOf4/
1873145
1101424
Re: [Cfrg] Is draft-agl-cfrgcurve-00 incompatible with Ed25519?Re: [Cfrg] Is draft-agl-cfrgcurve-00 incompatible with Ed25519?
Adam Langley
2015-01-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/_fbfKSNHkRtQQMNfTKAxXZMyOng/
1873146
1101424
Re: [Cfrg] Is draft-agl-cfrgcurve-00 incompatible with Ed25519?Re: [Cfrg] Is draft-agl-cfrgcurve-00 incompatible with Ed25519?
Tony Arcieri
2015-01-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/j7Br6HJO-QTMwygAqGW_yIc8kJQ/
1873149
1101424
[Cfrg] Montgomery yet again (was Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document)[Cfrg] Montgomery yet again (was Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document)
Watson Ladd
2015-01-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/VTxcfz36Q3pOM65IXfTjFyYVDlg/
1872844
1101425
Re: [Cfrg] Montgomery yet again (was Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document)Re: [Cfrg] Montgomery yet again (was Re: Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document)
Paul Lambert
2015-01-09
cfrg
/arch/msg/cfrg/UbOLG_OOYyyTmXbZRptb65bjC9A/
1872965
1101425
[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-05.txt[Cfrg] I-D Action: draft-irtf-cfrg-chacha20-poly1305-05.txt
internet-drafts
2015-01-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/7RjdZIspxRSFiEPRHcyTxq84Eco/
1872074
1101426
[Cfrg] How rigid is rigid enough?[Cfrg] How rigid is rigid enough?
David Leon Gil
2015-01-08
cfrg
/arch/msg/cfrg/LQIyeCFGgoROzsx_UBf9cjlsS-A/
1871963
1101427
Re: [Cfrg] How rigid is rigid enough?Re: [Cfrg] How rigid is rigid enough?
David Leon Gil
2015-01-10
cfrg
/arch/msg/cfrg/5lZ74cJr0O5mUoKto-MhNy7Pxa0/
1873275
1101427
[Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document[Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Alexey Melnikov
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/O40a7b4_IWbV8Lr-7yVbemnhs3A/
1870196
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Adam Langley
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/QW_h6UDbzmaHTEia2I7paEuYe4Y/
1870224
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Watson Ladd
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/lpSzAxOOPLi5BZ7dXrYwxS9HfFk/
1870243
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Adam Langley
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/oYuJrHfDaz5qcYQ-G_LNy_VFzm4/
1870262
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Blumenthal, Uri - 0558 - MITLL
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/pWpjIfqbn81uk0MMGrYCseEOy4M/
1870254
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Ilari Liusvaara
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/i5dxVJ3hKV58Ag1dfjztoa68tpQ/
1870286
1101428
Re: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG documentRe: [Cfrg] Adoption of draft-agl-cfrgcurve-00 as a RG document
Stephen Farrell
2015-01-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/PE831d1Dz70Irf2q97jxZdEFfkw/
1870235
1101428
75 Messages