[V3] RIPT Use Cases[V3] RIPT Use Cases
Bernard Aboba
2020-05-14
v3
/arch/msg/v3/PefTNIH2_957r5UPqQM8rZtPGyI/
2879008
1894900
Re: [V3] LB / Failure DetectionRe: [V3] LB / Failure Detection
Asveren, Tolga
2020-04-11
v3
/arch/msg/v3/EWzBiUsoH8I6ouZP3TW1gGZoJY8/
2865355
1887828
[V3] Scoping RIPT - ontop of HTTP[V3] Scoping RIPT - ontop of HTTP
Jonathan Rosenberg
2020-04-11
v3
/arch/msg/v3/viBmIbdKoWi19jDn1RddUp-MSwc/
2865352
1889658
Re: [V3] LB / Failure DetectionRe: [V3] LB / Failure Detection
Jonathan Rosenberg
2020-04-11
v3
/arch/msg/v3/HKbaLbLdCovXWicuLunK9tplkDw/
2865348
1887828
Re: [V3] LB / Failure DetectionRe: [V3] LB / Failure Detection
Asveren, Tolga
2020-04-01
v3
/arch/msg/v3/RDh_6swM65fd1GQD1DPW84DZh8M/
2860973
1887828
Re: [V3] LB / Failure DetectionRe: [V3] LB / Failure Detection
Justin Uberti
2020-04-01
v3
/arch/msg/v3/GBgVgYLQRUv1wyakVXydjcIm98o/
2860964
1887828
Re: [V3] LB / Failure DetectionRe: [V3] LB / Failure Detection
Mo Zanaty (mzanaty)
2020-04-01
v3
/arch/msg/v3/SUoEN0ip9Mq3b81UmmPd-d-Q5H0/
2860765
1887828
Re: [V3] RIPT/RTP interworkingRe: [V3] RIPT/RTP interworking
Asveren, Tolga
2020-03-31
v3
/arch/msg/v3/F7jBYMWyVmoQGEICZ1hBq3zJJMg/
2860079
1887840
Re: [V3] RIPT/RTP interworkingRe: [V3] RIPT/RTP interworking
Justin Uberti
2020-03-31
v3
/arch/msg/v3/TfYPcZf5gh1AGpSUDNIomXd2gVc/
2860074
1887840
[V3] RIPT/RTP interworking[V3] RIPT/RTP interworking
Asveren, Tolga
2020-03-31
v3
/arch/msg/v3/AZ0pNpSfc3H72sLaNAoY-g-Xgjc/
2860073
1887840
[V3] LB / Failure Detection[V3] LB / Failure Detection
Asveren, Tolga
2020-03-30
v3
/arch/msg/v3/ckIhRzRNUFRV_NgcWKM9Nwi0WqI/
2860047
1887828
Re: [V3] Gateway new to oldRe: [V3] Gateway new to old
Justin Uberti
2020-03-30
v3
/arch/msg/v3/QGrUYPEgRSTo1lWuNdFeXjRlkYc/
2859803
1887341
Re: [V3] High level comments on the RIPT charter and scopeRe: [V3] High level comments on the RIPT charter and scope
Spencer Dawkins at IETF
2020-03-30
v3
/arch/msg/v3/ncaDo1ojacWVEvJOUBzKcmpv6Ss/
2859702
1887341
Re: [V3] Centralized conference mediaRe: [V3] Centralized conference media
Cullen Jennings
2020-03-30
v3
/arch/msg/v3/wXjFjQUrcIYgKly7AY3SeC05jxE/
2859688
1887341
Re: [V3] Gateway new to oldRe: [V3] Gateway new to old
Cullen Jennings
2020-03-30
v3
/arch/msg/v3/iASc_WYMEb5o_rmQE5qmTf-11iY/
2859673
1887341
Re: [V3] High level comments on the RIPT charter and scopeRe: [V3] High level comments on the RIPT charter and scope
Magnus Westerlund
2020-03-30
v3
/arch/msg/v3/3FyfYDn7cOLg0eJNIrKelIMJ3fo/
2859669
1887341
Re: [V3] Gateway new to oldRe: [V3] Gateway new to old
Cullen Jennings
2020-03-30
v3
/arch/msg/v3/NlJUtIac9lJkjS9uHfIGhUXKTUM/
2859668
1887341
Re: [V3] Gateway new to oldRe: [V3] Gateway new to old
Joerg Ott
2020-03-30
v3
/arch/msg/v3/VIxVhjTvsmDG8-UHvbC_aCET27o/
2859662
1887341
Re: [V3] Gateway new to oldRe: [V3] Gateway new to old
Magnus Westerlund
2020-03-30
v3
/arch/msg/v3/rE_bFQvnencOolOonTWmRwSExGQ/
2859659
1887341
Re: [V3] Gateway new to oldRe: [V3] Gateway new to old
Colin Perkins
2020-03-29
v3
/arch/msg/v3/1w5x2bBc-IFRnKl64-2w6kL0Iww/
2859438
1887341
Re: [V3] Centralized conference mediaRe: [V3] Centralized conference media
Magnus Westerlund
2020-03-27
v3
/arch/msg/v3/-gapJj4bcHLUhQCLp2MlXc5DXHI/
2859027
1887341
Re: [V3] Gateway new to oldRe: [V3] Gateway new to old
Justin Uberti
2020-03-27
v3
/arch/msg/v3/JPlndgTQrhm4ryt2juPOhYU8vg8/
2858965
1887341
Re: [V3] Centralized conference mediaRe: [V3] Centralized conference media
Justin Uberti
2020-03-27
v3
/arch/msg/v3/DLYdvZxelYyXqXduSPg0-Lczuh0/
2858786
1887341
[V3] Gateway new to old[V3] Gateway new to old
Cullen Jennings
2020-03-27
v3
/arch/msg/v3/pRikCueuBvkst3ltjQ8MgbX_47M/
2858775
1887341
Re: [V3] High level comments on the RIPT charter and scopeRe: [V3] High level comments on the RIPT charter and scope
Cullen Jennings
2020-03-27
v3
/arch/msg/v3/QR4iMW5G4uHTdA-B2-66_rnTHsY/
2858769
1887341
[V3] Centralized conference media[V3] Centralized conference media
Cullen Jennings
2020-03-27
v3
/arch/msg/v3/RFu05aK_Xskd4Qqx31lxqXT6sDU/
2858754
1887341
[V3] High level comments on the RIPT charter and scope[V3] High level comments on the RIPT charter and scope
Magnus Westerlund
2020-03-27
v3
/arch/msg/v3/h1jNwnd7ORMaUD4YCLGyG0bsyDQ/
2858640
1887341
[V3] Minutes from BoF session[V3] Minutes from BoF session
Martin Thomson
2020-03-27
v3
/arch/msg/v3/RdNcB_RcvJiSXiUq047rbX0-r-U/
2858455
1887283
Re: [V3] Virtual IETF 107 Meeting WebEx Invitation: RIPTRe: [V3] Virtual IETF 107 Meeting WebEx Invitation: RIPT
Mo Zanaty (mzanaty)
2020-03-26
v3
/arch/msg/v3/PfkVnUIHSeum4fnMPQ6H2hX7zeY/
2858278
1886060
Re: [V3] Thoughts on scope for riptRe: [V3] Thoughts on scope for ript
Justin Uberti
2020-03-25
v3
/arch/msg/v3/43n9E7k5d-cVtuCFS58mx6hLga0/
2857651
1886482
Re: [V3] Thoughts on scope for riptRe: [V3] Thoughts on scope for ript
Eric Rescorla
2020-03-25
v3
/arch/msg/v3/xy2TDcK_7dVj8ZbxsK9hSlFlZvM/
2857635
1886482
Re: [V3] Thoughts on scope for riptRe: [V3] Thoughts on scope for ript
Justin Uberti
2020-03-25
v3
/arch/msg/v3/SPjZBG5nhWiyHAoSzNmBWU6Hgiw/
2857627
1886482
Re: [V3] Thoughts on scope for riptRe: [V3] Thoughts on scope for ript
Stephan Wenger
2020-03-25
v3
/arch/msg/v3/Dgp9r72LDbms07FL2wPgjECevcw/
2857614
1886482
Re: [V3] Thoughts on scope for riptRe: [V3] Thoughts on scope for ript
Justin Uberti
2020-03-25
v3
/arch/msg/v3/hgHCJlpWOMrkNrxN87993pF_4FU/
2857611
1886482
Re: [V3] Thoughts on scope for riptRe: [V3] Thoughts on scope for ript
Spencer Dawkins at IETF
2020-03-25
v3
/arch/msg/v3/Ips2uRGNFHPHIJ3c8ivcm0omtE0/
2857608
1886482
Re: [V3] Thoughts on scope for riptRe: [V3] Thoughts on scope for ript
Justin Uberti
2020-03-25
v3
/arch/msg/v3/YCSfJD6RLvxRg5dgoPWD9mcPCGE/
2857503
1886482
Re: [V3] Thoughts on scope for riptRe: [V3] Thoughts on scope for ript
Anthony Minessale
2020-03-25
v3
/arch/msg/v3/0NS8V39ILJiuSRCWvpg3dieZND8/
2857500
1886482
Re: [V3] Thoughts on scope for riptRe: [V3] Thoughts on scope for ript
Spencer Dawkins at IETF
2020-03-25
v3
/arch/msg/v3/b7cW_xmzXTbqLTibxfI_5d4OwGE/
2857491
1886482
Re: [V3] Thoughts on scope for riptRe: [V3] Thoughts on scope for ript
Victor Vasiliev
2020-03-25
v3
/arch/msg/v3/D340d2BwkLiHYiliTmISMdM4P9U/
2857462
1886482
Re: [V3] RIPT virtual meeting info for IETF 107Re: [V3] RIPT virtual meeting info for IETF 107
Christer Holmberg
2020-03-25
v3
/arch/msg/v3/K4uigiKkWtjGJIvaeyMI36w0sDQ/
2857331
1886925
106 Messages