Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/uCqO-8RJuBUMmPN2yAkWxhARXag/
242394
1079628
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
Qin Wu
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/HPBDNbYdC4VenPwiUu_gKI-Vb9w/
242393
1079627
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Qin Wu
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/Irpa592EPKvQt8w431k5yfhHVXg/
242392
1079628
[AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04[AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
Magnus Westerlund
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/mcjCX2M0VcMs8Il0kV8cqvcfS4k/
242391
1079627
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Brandenburg, R. (Ray) van
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/6jZpBvGSQig6MGZJZypFq2vABX4/
242390
1079628
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
Qin Wu
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/1VRFSIEeykZlhodko6oRj65WULY/
242389
1079627
[AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04[AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-monarch-04
曹宁
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/XS5tYTfXNF5XA0bZv5-KC48CFFQ/
242388
1079627
Re: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precisionRe: [AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Qin Wu
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/MS10d2S-hZ9c3Dmg2OEE1QAUgAc/
242387
1079628
Re: [AVTCORE] Possible Additional functionalities fordraft-brandenburg-avt-rtcp-for-idmsRe: [AVTCORE] Possible Additional functionalities fordraft-brandenburg-avt-rtcp-for-idms
Qin Wu
2011-10-21
avt
/arch/msg/avt/b-tbcYsBw6d6mt5lYhvtMB1ExC0/
242386
1079630
Re: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idmsRe: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idms
Kevin Gross
2011-10-20
avt
/arch/msg/avt/dyo4tqNwUh2XGLU0p1uhsfTRqD0/
242381
1079630
[AVTCORE] 答复: WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04[AVTCORE] 答复: WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04
Qin Wu
2011-10-20
avt
/arch/msg/avt/5l65-qUnK3mxqLoswheuhUogAx0/
242380
1079639
Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04
Piers O'Hanlon
2011-10-20
avt
/arch/msg/avt/QdcRTqj5V38Dvtp0Qz56lEDwOwo/
242379
1079639
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07
Qin Wu
2011-10-20
avt
/arch/msg/avt/isonTTXOJ3Qbxk2WMqe-5cOSbNs/
242378
1079637
Re: [AVTCORE] Possible Additional functionalities fordraft-brandenburg-avt-rtcp-for-idmsRe: [AVTCORE] Possible Additional functionalities fordraft-brandenburg-avt-rtcp-for-idms
Qin Wu
2011-10-20
avt
/arch/msg/avt/-ZyrhlfciPhphBoU-CGCAfERReA/
242377
1079630
[AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision[AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 timestamp precision
Kevin Gross
2011-10-20
avt
/arch/msg/avt/Xpg3cn3XvwpzjrXFDyuX7SHQ6Ic/
242385
1079628
[AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 leap seconds[AVTCORE] draft-ietf-avtcore-idms-01 leap seconds
Kevin Gross
2011-10-20
avt
/arch/msg/avt/z_1hYVHOYAeGpqOBzMNgSNOXvsM/
242376
1079629
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avt-srtp-aes-gcm-01Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avt-srtp-aes-gcm-01
David McGrew
2011-10-19
avt
/arch/msg/avt/ERkjxneCgztNPOd9OVqXDeY7SsU/
242375
1079644
Re: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idmsRe: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idms
Fernando Boronat Seguí
2011-10-19
avt
/arch/msg/avt/NO6nmt3St4kdFDNBnRTtiCFxxYQ/
242384
1079630
Re: [AVTCORE] Possible Additional functionalities fordraft-brandenburg-avt-rtcp-for-idmsRe: [AVTCORE] Possible Additional functionalities fordraft-brandenburg-avt-rtcp-for-idms
Fernando Boronat Seguí
2011-10-19
avt
/arch/msg/avt/y6-9T8Id0vx13TzdUHI0yMR9kRY/
242383
1079630
Re: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idmsRe: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idms
Fernando Boronat Seguí
2011-10-19
avt
/arch/msg/avt/UTd_bITdtV37LCtPraHBMD7zPrM/
242382
1079630
Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04
Dan Wing
2011-10-19
avt
/arch/msg/avt/ZSUZexb2gEyofya8n8WjTQf0a1o/
242374
1079639
Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04
Magnus Westerlund
2011-10-19
avt
/arch/msg/avt/UhkMINVjAlxMUXlSeVrz1qjAV68/
242373
1079639
Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04
Magnus Westerlund
2011-10-19
avt
/arch/msg/avt/Xom9whBKo3t8WvewI5Gw5KA78u4/
242372
1079639
Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04
Magnus Westerlund
2011-10-19
avt
/arch/msg/avt/mOuQVzf19DRLwRrmsuHvYmGbIew/
242371
1079639
Re: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idmsRe: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idms
Magnus Westerlund
2011-10-19
avt
/arch/msg/avt/v5w0vnLUcyPiOJYK6mtuefaJKhQ/
242370
1079630
Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07Re: [AVTCORE] Comments on draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07
Magnus Westerlund
2011-10-19
avt
/arch/msg/avt/ssXu9UGacUb6KnLK9z1BCNMs0vM/
242369
1079637
[AVTCORE] avtcore - session for IETF 82 - requests for agenda time.[AVTCORE] avtcore - session for IETF 82 - requests for agenda time.
Roni Even
2011-10-18
avt
/arch/msg/avt/RRArGNERA4Vt450L3JD_WkUfuZo/
242368
1079631
Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04
Qin Wu
2011-10-18
avt
/arch/msg/avt/9-94skxNrzmsTZqObhfGueFlr_Y/
242367
1079639
Re: [AVTCORE] I-D Action:draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07.txtRe: [AVTCORE] I-D Action:draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07.txt
Qin Wu
2011-10-18
avt
/arch/msg/avt/DiTMZHmKjkPLwG33Qco-d94hgtk/
242366
1079640
Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04
Piers O'Hanlon
2011-10-14
avt
/arch/msg/avt/HFx1RY9F3TTcqcXYT08jUwm96Bc/
242365
1079639
[AVTCORE] Fwd: I-D Action: draft-westerlund-avtcore-transport-multiplexing-00.txt[AVTCORE] Fwd: I-D Action: draft-westerlund-avtcore-transport-multiplexing-00.txt
Magnus Westerlund
2011-10-14
avt
/arch/msg/avt/ST0V7mczUQF9ktcUFQ82DdVYCek/
242364
1079632
Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04
Dan Wing
2011-10-13
avt
/arch/msg/avt/HzmbTKfmyuEI8jFKCqB1z2xLmgg/
242363
1079639
Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04
Bill Ver Steeg (versteb)
2011-10-12
avt
/arch/msg/avt/b6HTzLWyLkxNKQHOnqNAr4cXAN4/
242362
1079639
Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04
Qin Wu
2011-10-12
avt
/arch/msg/avt/2h4049YWI5YOxg8a07f_4IJx-rQ/
242361
1079639
Re: [AVTCORE] Possible Additional functionalities fordraft-brandenburg-avt-rtcp-for-idmsRe: [AVTCORE] Possible Additional functionalities fordraft-brandenburg-avt-rtcp-for-idms
Qin Wu
2011-10-12
avt
/arch/msg/avt/A0A49sbxG1D3F9nAHm4metNYmwE/
242360
1079630
Re: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idmsRe: [AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idms
Kevin Gross
2011-10-11
avt
/arch/msg/avt/Jm97bMPON2R2h0c_k46pz_NCC0w/
242359
1079630
Re: [AVTCORE] I-D Action:draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07.txtRe: [AVTCORE] I-D Action:draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07.txt
Jan Lindquist
2011-10-11
avt
/arch/msg/avt/bviRQt7BtHFgafKpYUF-2WXDhk4/
242358
1079633
Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04Re: [AVTCORE] WGLC on draft-ietf-avtcore-ecn-for-rtp-04
Belling, Thomas (NSN - DE/Munich)
2011-10-11
avt
/arch/msg/avt/v2CR6Qa3BR6yjcYoaRmcxJnIxIM/
242357
1079639
Re: [AVTCORE] I-D Action:draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07.txtRe: [AVTCORE] I-D Action:draft-ietf-avtcore-feedback-supression-rtp-07.txt
Colin Perkins
2011-10-11
avt
/arch/msg/avt/TMU5neau__z_E1lxooWRZ39-0Oo/
242354
1079640
[AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idms[AVTCORE] Possible Additional functionalities for draft-brandenburg-avt-rtcp-for-idms
Fernando Boronat Seguí
2011-10-11
avt
/arch/msg/avt/kpYHgg-k1iR0cAehyhftQCoH-CM/
242356
1079630
17532 Messages