Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Michael Richardson
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/o3Yh6udY6j6uIPzPu2ljuyx-_sk/
3060147
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Jürgen Schönwälder
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/gHPmm7Bdk3LPknJh_cRjGCQYHB0/
3060067
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-07-30
ipv6
/arch/msg/ipv6/VHDhrWJOX1JCDql_X9B1vinlldk/
3059661
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
tom petch
2021-07-30
ipv6
/arch/msg/ipv6/Xi1lCX7YisA9nuhU_YRCCv7uq0k/
3059164
1962705
Re: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Brian E Carpenter
2021-07-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/Z80sbd7o55QUI0_VTnFSofWMdl8/
3058848
1959690
RE: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRE: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Haoyu Song
2021-07-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/0RmaK1VGMHDAyAh9qtqkp2CbR4I/
3058688
1959690
Re: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Brian Carpenter
2021-07-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/C-Kg5s6T47WFIrozIuEsHhdFJEc/
3058516
1959690
Re: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Mark Smith
2021-07-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/qPOUX7Lg8u_HA1uv--TGgRyF9g8/
3058493
1959690
Re: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5GRe: Informed regulator about the shorter-than-64 necessity on 3G/4G/5G
Alexandre Petrescu
2021-07-28
ipv6
/arch/msg/ipv6/0clXryge_Pjf-LIPgolJEKEB-1Q/
3058085
1934300
Re: Comments on draft-ietf-6man-mtu-option-05Re: Comments on draft-ietf-6man-mtu-option-05
Gorry Fairhurst
2021-07-28
ipv6
/arch/msg/ipv6/c23axdo7e2tW-ODVn7rDtXf7aE4/
3057944
1965219
Comments on draft-ietf-6man-mtu-option-05Comments on draft-ietf-6man-mtu-option-05
Jen Linkova
2021-07-28
ipv6
/arch/msg/ipv6/BOeaLQJw_X5_J4OISD43LTDdGx8/
3057892
1965219
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/cdysPQgO3dhrJ-ypWQ0zGK4S5r8/
3057767
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Jürgen Schönwälder
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/O2YxhncnQdvwpuTRseXUl7_SafU/
3057738
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/Il_7Xc_KKiyVlTb3oCUHFZHnh_A/
3057702
1962705
Re: [Cbor] Interface names (Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt)Re: [Cbor] Interface names (Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt)
Brian E Carpenter
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/XdkfZ5cPpDOcmeqPxgzv11rrSS0/
3057699
1962705
RE: Discussion about SRv6 Midpoint Protection Mechanism Compliance with RFC8200RE: Discussion about SRv6 Midpoint Protection Mechanism Compliance with RFC8200
Gengxuesong (Geng Xuesong)
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/Ppd62RexcqJG30yvTKUSmBSAj9c/
3057693
1965047
Re: Discussion about SRv6 Midpoint Protection Mechanism Compliance with RFC8200Re: Discussion about SRv6 Midpoint Protection Mechanism Compliance with RFC8200
Stewart Bryant
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/ZKlfwqQFqfrJ6rdx-dvZxwhRpFg/
3057539
1965047
Discussion about SRv6 Midpoint Protection Mechanism Compliance with RFC8200Discussion about SRv6 Midpoint Protection Mechanism Compliance with RFC8200
Gengxuesong (Geng Xuesong)
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/6jQYoZHP3mEP-glde1Y9hDURk84/
3057489
1965047
Re: [Cbor] Interface names (Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt)Re: [Cbor] Interface names (Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt)
Christian Amsüss
2021-07-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/knOoO0YyGMu969cvv_0OsYTUYRw/
3057446
1962705
I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08.txtI-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08.txt
internet-drafts
2021-07-26
ipv6
/arch/msg/ipv6/1AeBnXQjcRbxhUwpua0uTrf8iTY/
3057231
1964940
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
tom petch
2021-07-26
ipv6
/arch/msg/ipv6/TzXuggtRhh9d8VSYYMsshiAkLco/
3056866
1962705
RE: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRE: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Giuseppe Fioccola
2021-07-26
ipv6
/arch/msg/ipv6/SiLfJvKQVEXixKDSG0tbA-Ubr48/
3056813
1959690
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-07-25
ipv6
/arch/msg/ipv6/Vp4B_u0mBCzc7nBONhE9S9SAFeg/
3056532
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Michael Richardson
2021-07-25
ipv6
/arch/msg/ipv6/kHHDT-aBZWFc7IQSli7nOnFGgxc/
3056529
1962705
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Carsten Bormann
2021-07-25
ipv6
/arch/msg/ipv6/etWHqNHWICKEuett009CyQO0vAM/
3056526
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-07-24
ipv6
/arch/msg/ipv6/aaWLvaefN38OIxYsM50s79XjjXc/
3056512
1962705
Re: Interface names (Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt)Re: Interface names (Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt)
Erik Kline
2021-07-24
ipv6
/arch/msg/ipv6/YXg5sV9_mY-clBxo9ch21W3ZWCo/
3056510
1962705
Interface names (Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt)Interface names (Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt)
Carsten Bormann
2021-07-24
ipv6
/arch/msg/ipv6/ldYoYVqc-9IZI6CmQ1v94ARKTE8/
3056507
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Erik Kline
2021-07-24
ipv6
/arch/msg/ipv6/OvrWd1VMF1YThKq4ENZ0psTsCQU/
3056500
1962705
Re: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Stewart Bryant
2021-07-24
ipv6
/arch/msg/ipv6/cxC0C2l9qRlpgfA8J2b4-JOaYC8/
3056436
1959690
Re: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Mark Smith
2021-07-23
ipv6
/arch/msg/ipv6/NrYl5ikXxmB3eQ5ZtV-gEgTnNdk/
3056336
1959690
RE: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRE: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Giuseppe Fioccola
2021-07-23
ipv6
/arch/msg/ipv6/O66LNH7flwGN0i0LVGGeAShS5YQ/
3056004
1959690
RE: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRE: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Giuseppe Fioccola
2021-07-23
ipv6
/arch/msg/ipv6/V6PUWCGUtowOF-f6qa6EEOoi0sY/
3056001
1959690
Re: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Mike Simpson
2021-07-23
ipv6
/arch/msg/ipv6/ZmnMv3_qKkQ_61_cZZtAVH4cGMM/
3055998
1959690
Re: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Stewart Bryant
2021-07-22
ipv6
/arch/msg/ipv6/FNpgK6GcElt6K-QNBRxhJleW32w/
3055668
1959690
RE: FW: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRE: FW: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Giuseppe Fioccola
2021-07-22
ipv6
/arch/msg/ipv6/OeXKnD2G6_iAq_Qy04OXOmq4Rgc/
3055656
1959690
Re: FW: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: FW: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Erik Kline
2021-07-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/nq016R2OJnX2zgMKpBPFsbVLhl4/
3055428
1959690
Re: [Manycouches] one should not be using github, because it is on IPv4Re: [Manycouches] one should not be using github, because it is on IPv4
Brian E Carpenter
2021-07-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/EElI6ZutYGYp2Pskqt6CHH6940c/
3055416
1964108
Re: [Manycouches] one should not be using github, because it is on IPv4Re: [Manycouches] one should not be using github, because it is on IPv4
Salz, Rich
2021-07-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/g_jPRsEkwubEo0fz16q6n96f7GA/
3055307
1964108
Re: [Manycouches] one should not be using github, because it is on IPv4Re: [Manycouches] one should not be using github, because it is on IPv4
JORDI PALET MARTINEZ
2021-07-21
ipv6
/arch/msg/ipv6/GxFa9TN96bSUJpm8dYHYC3D6Uk4/
3055300
1964108
40 Messages